Manažment rizík v zdravotníctve

Manažment rizík v zdravotníctve
Manažment rizík v zdravotníctve

Sylabus předmětu -  Management rizik ve zdravotnictví

PhDr. Jana Marsová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Po absolvování předmětu budete schopni se zorientovat v současné problematice managementu rizik ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět   vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení či jinou organizaci. Pochopíte význam procesů pro management rizik a porozumí pozitivům i limitům vybraných metod posouzení rizik vhodných k použití ve zdravotnických zařízeních. Vytvoříte si představu o souvztažnosti managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Význam rizik a integrace managementu rizik ve zdravotnictví
Oblast 2 - Principy a strategie managementu rizik ve zdravotnictví
Oblast 3 - Role procesního řízení v managementu rizik ve zdravotnictví
Oblast 4 - Posouzení rizik, prioritizace rizik, hodnocení rizik a strategie jejich ošetření
Oblast 5 - Auditní činnost jako integrální součást managementu rizik ve zdravotnictví
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Koncept systematického managementu rizik ve zdravotnickém zařízení
2. Koncept systematického managementu rizik v organizaci
3. Mapování procesů a identifikace rizik ve zdravotnickém zařízení/organizaci
4. Posouzení rizik v organizaci
5. Posouzení klinických a neklinických rizik ve zdravotnickém zařízení
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. (Online ZDE)

FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5038-5. (Online ZDE)

 

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. (Online ZDE)

ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8. (Online ZDE)

ŠUPŠÁKOVÁ, Petra. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0. (Online ZDE)
POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0720-9. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ČSN EN ISO 31000:2009 Management rizik – principy a směrnice

ČSN EN ISO 9001:20016 Systém managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 31010:2010 Management rizik – Techniky posouzení rizik

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Blog  https://www.rizikavezdravotnictvi.cz/blog/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia