Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
Manažment osobného rozvoja

Sylabus pro MBA a LLM studium

 • Názov predmetu: Management osobního rozvoje
 • Lektor: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu peedmetu: Písomná práca, výber z ponuky tém v rámci systému. Rozsah cca 15-20 strán, Forma: seminárna práca, tj. teoretická a praktická čásť  vlastná empirická  analýza alebo konfrontácia s vlastnými skúsenosťami.

Cieľ predmětu: Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 


Obsah predmětu:

 • 1. kapitola: Základné pojmy z oblasti duševnej hygieny a jej význam pre náš život
  člověk a podnety; duševná hygiena – pojem a stručná história; duševná hygiena v práci a dennom živote: životné rytmy, režim práce a odpočinku, zdravá životospráva, práca a voľný čas.
 • 2. kapitola: Neuropsychická a psychická zátaž - jej charakteristika; možnosti jej zvládania (stres management)
  pojem a špecifiká psychickej zátaže, zdroje zátaže a jej príčiny, prejevy a dôsledky psychickej zátaže, možnosti a spôsoby vyrovnávania sa so zátažou; obranné mechanizmy; možnosti a spôsoby relaxácie; hromadná zátaž; psychické poruchy – ich príčiny a možnosti terapie.
 • 3. kapitola: Základy sebariadenia a time management
  pozitívne myslenie; životné ciele a priority; profesné zameranie a uplatnenie; možnosti optimalizácie režimu štúdia a duševnej práce. Time management ako efektivne hospodárenie s časom; jeho podstata a význam; štyri generácie time managementu, zvládanie dôležitých a naliehavých úloh. Analýza času a časové snímky; program života a práce.
 • 4. kapitola: Človek medzi ľuďmi a zásady efektívnej komunikácie
  osobnosť a spoločnosť; pravidlá súžitia ľudí všeobecne a v speciálnych prípadoch; sociálny styk; špecifiká sociálnych vzťahov a kontaktov z hľadiska sociálnej blízkosti, vertikálnych, horizontálnych a ďalších typov vzťahov; asertivita.
 • 5. kapitola: Sociálne zakotvenie a rozvoj sociálnych vzťahov 
  sociálna percepcia, interakcia a komunikácia; komunikačný štýl; podporujúci a limitujúci komunikáciu. Sociálne útvary; pozície a role jedincov v nich; pracovné skupiny a tímy. Význam partnerských vzťahov, rodiny a priateľov v životě človeka.
 • 6. kapitola: Nepriaznivé psychické a sociálne javy a možnosti ich zvládania
  ohrozujúce faktory; workholismus a burn out syndrom; konflikty: ich druhy, špecifiká a možnosti ich zvládania; mobbing, stalking…
 • 7. kapitola: Optimalizácia pracovného a životného uplatnenia; efektívny životný štýl
  pracovná činnosť a formy pracovného uplatnenia, aktivity voľného času, rodina, priatelia, partnerské vzťahy, výchova detí, zmysel života, jeho etické a estetické aspekty; radosť a štastie v individuálnom živote.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Bedrnová, E., Pauknerová,D. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha Management Press 2015
Bedrnová, E. a kol: Management osobního rozvoje. Praha, Management Press 2009
Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery, Praha, Fortuna 1999
Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Praha, Management Press 2001
Bedrnová, E.: Včera děti, zítra dospělí. Praha, Avicenum 1991
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 3.vydání 2007
Bedrnová,E., Jarošová,E.,Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012
Vztah mezi nároky na výkon profese a předpoklady… Carnegie, D.: Jak se zbavit starostí a začít žít. Praha, Talpress 1994
Caunt,J: Time management. Jak hospodařit s časem. Praha, Computer Press 2001
Covey, S.R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha, Management Press 2006
Covey, S.R.: 8. Návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Management Press 2008
Covey, S.R.: To nejdůležitější na první místo. Praha, Management Press 2008
Czikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996
Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem, Praha, Pragma 1998
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994 (a další publikace tohoto autora)
Geue, B.: Jak si udělat ze života peklo: zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. Praha, Portál 2001
Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Praha, HaH 1993
Hoschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, TIGIS 2002
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Grada 2002
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004
Křivohlavý, J: Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha, Grada 2009
Payne, S : Zdravě žít. Praha, Ikar 2000 a další prameny uvedené v literatuře v rámci povinného studijního textu.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup