Manažment kvality v zdravotníctve

Manažment kvality v zdravotníctve
Manažment kvality v zdravotníctve

Sylabus pro MBA štúdium (Manažment v zdravotníctve)

 • Názov predmetu: Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti
 • Kód predmetu: MZ_MK 1
 • Lektor: Mgr. Soňa Čechová, MBA

Cieľ predmetu: Po absolvovaní kurzu bude študwent poznať teoretické základy manažmentu a hodnotenia kvality v zdravotníctve, so zameraním na problematiku poskytoania kvalitných a bezpečnžých zdravotných služieb. Zoznámi sa s definíciou manažmentu a kvality, históriou zavádzania systému riadenia kvality v zdravotníctve, vlastnom manažmente, merením a vyhodnocovaním kvality, s programom kontinuálneho zvyšovania kvality. Naučí sa tvoriť štandardy podľa metodiky, merať a hodnotiť dodržovanie stanovených noriem, robiť audity. Pochopí význam akreditácie a rozsah jej štandardov, vedenie zdravotníckej dokumentácie.

Obsah predmetu:

 • 1 kapitola: Manažment a kvalita.

Definícia manažmentu a kvality: Manažérska etika. História kvality. Zavádzanie systému riadenia kvality v zdravotníctve. Nástroje riadenia kvality. Meranie a vyhodnocovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Indikátory kvality. Role manažéra.

 • 2. kapitola: Modely riadenia kvality.

Norma ISO. Model SAK. Model JCIA. Model EFQM - Kontinulne zvyšovanie kvality. Vzťahy medzi jednotlivými modelmi riadenia kvality. Vzťah manažmentu kvality ku zmenám. Akdrditácie zdravotníckych zariadení. Audity v zdravotníckych zariadeniach - interné, externé.

 • 3. kapitola: Procesné riadenie

Proces a procesný prístup. Nortmy rady ISO. Modifikácie ISO 9001:2000 pre zdravotníctvo. Systém manažmentu kvality. Zodpovednosť vedenia organizácie. Manažment zdrojov. Realizácia služieb, nielen zdravotných. Meranie, analýza a zlepšovanie kvality. Postup zavádzania kvality. 

 • 4. kapitola: Štandardy zdravotnej starostlivosti.

Charakteristika a účel štandardov. Štandard ako nástroj zaistenia kvality. Typy štandardov - štrukturálny, procesuálny a hodnotenie výsledkov. Metodika tvorby štandardov a náležitosti štandardu. Využitie štandardov v praxi. Audity v zdravotníckych zariadeniach - interné a externé. 

 • 5. kapitola: Bezpečnosť pacientov.

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení. Úcta a rešpektovanie osobnosti klienta a jeho rodiny. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis. Nemocničný informačný systém - štandardy pre hodnotenie kvality a bezpečia pacientov. 

 • 6. kapitola: Zdravotnícka dokumentácia.

Čo je zdravotnícka dokumentácia. K čomu slúži. Legislatíva a zdravotnícke dokumentácie. Obsah zdravotníckej dokumentácie. Informovaný súhlas. Negatívny reverz. Elektronická dokumentácia. Zdravotnícka dokumentácia a mlčanlivosť. Ochrana osobných údajov. Prístup k zdravotníckej dokumentácií, skartácia. Zodpovednosť a sankcie.

 • 7. kapitola: Hodnotenie kvality:

Prečo zavádzať manažment kvality. Nezhody a nápravné opatrenia. Interné a externé hodnotenie kvality. Metódy hodnotenia kvality. Hodnotenie kvality očami klientov. Efektívnosť a produktivita.

 

 • Povinná študijná literatura: Online študijné materiály spracované lektorom.

 

Doporučená študijná literatura (Autori: Názov, Vydavateľstvo)

MADAR, Jiří a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 1.vyd. Praha, Grada, 2004 – ISBN 978-80-271-2396-4

POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi, 1.vyd., Praha, Grada, 2010 – ISBN 978-80-247-2358-7

PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Lékař a pacient v moderní medicíně, 1.vyd., Praha, Grada, 2015 - ISBN 978-80-247-9909-4

Na stiahnutie

Sylabus predmetu
PDF, 582,2 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup