Manažment informácií v zdravotníctve

Manažment informácií v zdravotníctve
Manažment informácií v zdravotníctve

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Management informací ve zdravotnictví
 • Lektor: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: písomný test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov so základmi fungovania informačních a komunikačních technológií prenesených do zdravotníckeho systému a to hlavne vo významných aplikačných oblastiach podpory klinického a administratívneho procesu poskytovania zdravotníckej starostlivosti (E-health).


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Všeobecná charakteristika informačných systémov.
  Teória systémov a kybernetika. Úvod do zdravotníckej informatiky (definície zdravotníckej informatiky, dáta, informácie, znalosti a vzťahy medzi nimi).
 • 2. kapitola: Počítačová veda.
  Základný prehľad aktuálneho hardware a software. Počítačové siete a internet. Datové štandardy a ochrana dát v informačních systémoch. Proces tvorby a implementácie informačných systémov, globálna architektura IS, schéma životného cyklu IS.
 • 3. kapitola: Zdravotnícke informačné systémy. 
  Všeobecná charakteristika zdravotníckych informačných systémov (definície, historický vývoj a trendy ďalšieho rozvoja). Hlavné ciele zdravotníckych informačných systémov a prostriedky k ich dosiahnutiu. Podpora klinického a administratívneho procesu.
 • 4. kapitola: Klinické informačné systémy I. 
  Elektronické zdravotné záznamy. Nemocničné informačné systémy, informačný systém ambulantného a praktického lekára.
 • 5. kapitola: Klinické informačné systémy II.
  Klinické aplikácie a elektronické tlačené dokumenty E-health. Labratórne informačné systémy, elektronická preskripcia.
 • 6. kapitola: Zobrazovacie metódy a systémy. 
  Zobrazovacie metódy a systémy zaisťujúce akvizíciu, a archiváciu obrazovej informácie, ich získavanie a spracovanie pre účely PACS. Základné princípy fungovania zobrazovacích modalít (RTG, počítačová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia a sonografia). Elektromagnetické žiarenie a medicínske aplikácie. Typy signálov a algoritmus spracovania bio signálu pre účely diagnostiky v zdravotníctve.
 • 7. kapitola: Informačné zdroje pre podporu rozhodovania v klinickej praxi.
  Medicína založená na dôkazoch (Evidence Based Medicine). Informačné zdroje pre EBM podľa hierarchie „5S“, hierarchie dôkazov. Databáza MEDLINE/PubMed, projekt Cochrane Collaboration, lekárske doporučenia, špecializované bibliografické databázy (Evidence matters, TRIP, špecializované portálu (WebMD, Medscape).

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika, Karolinum, 1998, 80-7184-594-9
Kasal, P., Svačina, Š.: Internet a medicína, Grada, 2001, 80-247-0119-7
Zvárová, J. Biomedicínská informatika I, Karolinum, 2002, 80-246-0609-7
Bemmel, J.,Musen, M.A.: Handbook ofMedicalinformatics, Springer-Verlag, Heidelberg, 1997

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup