Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo
Manažérske účtovníctvo

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Manažerské účetnictví
 • Lektor: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – štúdium pripravených materiálov, konzultácie seminárnej práce

Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Úvodná prezentácia
  Účel manažérskeho účtovníctva, postavenie v podnikovom informačnom systéme
 • 2. kapitola: Nákladové účtovníctvo
  poňatie o druhoch nákladov, vztah nákladov k jednotlivým typom rozhodovania, náklady a ekonomické riadenie podniku
 • 3. kapitola: Kalkulácie a kalkulačný systém 
  význam kalkulácií aako nástrojov riadenia nákladov, alokácie a alokačné fázy
 • 4. kapitola: Výnosy a hospodársky výsledok
  rozdelenie výnosov (externé, interné), celkový výsledok a príspevok jednotlivých podnikových častí
 • 5. kapitola: Prípadová štúdia City Tours (zhrnutie kapitol II. III. IV.)
  ukážka informačného systému konkrétnej spoločnosti, analýza a doporučenie jeho zlepšenia
 • 6. kapitola: Rozpočty
  účel zostavovania a druhy rozpočtov, Využitie pri riadení.
 • 7. kapitola: Strategické manažérske účtovníctvo
  nástroje a využitie v riadení podniku, BSC, kalkulácie životného cyklu

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
ARORA, M. Advanced cost accounting: (theory, problems and solutions). 1st ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub.House, 2010, 1 v. (various pagings).
FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 118 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-247-0066-2.
KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 547 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-726-1062-7. 
PERIASAMY, P. A textbook of financial cost and management accounting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010, 680 p. Účetnictví a daně (Grada).ISBN Textbook of Financial Cost and Management Accounti.
ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009, 206 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-7261-199-7.
VALACH, Josef. Finanční řízení podniku: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-861-1921-1.
WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 1.vyd. Praha: Grada, 2009, 248 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2924-4. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup