Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem
Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pro MBA studium

  • Názov predmetu: Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca v rozsahu minimálne 4 strany textu (práca musí vychádzať z vlastnej skúsenosti a praxe)

Cieľ predmetu: Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Kultúra – pojem, obsah, druhy, manažérska kultúra – definícia, prvky, štruktúra, obsah, sila, zdroje.
  • 2. kapitola: Organizačná kultúra a stratégie, organizačná štruktúra a výkonnosť.
  • 3. kapitola: Typológia manažérskej kultury – vo vzťahu k organizačnej štruktúre, k vplyvu prostredia, vo vzťahu k rôznym kultúram, vo vzťahu k fáze vývoja firmy.
  • 4. kapitola: Utváranie žiaducej organizačnej štruktúry.
  • 5. kapitola: Manažérska etika – morálka a etika, etika v manažmente, etický leadership, etické riadenie.
  • 6. kapitola: Etika podnikteľského prostredia, Etický kódex (nástroj manažérskej etiky) – vývoj, význam, tvorba náležitostí.
  • 7. kapitola: Spoločenská zodpovednosť firiem – historický vývoj, definície pojmu, kľúčové oblasti, výhody zavedenia.   

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
LUKÁŠOVÁ R. Organizační kultura a její změna, Praha: Grada 2010, ISBN 978-80-2951-0
DYTRT Z. a kolektiv Manažerská etika v otázkách a odpovědích Brno: Computer Press 2011, ISBN 978-80-251-3344-6
PUTNOVÁ, SEKNIČKA Etické řízení ve firmě Praha: Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1621-3
KUNZ V. Společenská odpovědnost organizací Praha: Grada Publishing 2012, ISBN 978-80-247-3983-0
PUTNOVÁ, ČERNOHORSKÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit Praha: CERM 2012, ISBN 978-80-7204-806-9
SOUČEK Z. Zvítězíme i v globální ekonomice  Praha: Professional Publishing 2008, ISBN 978-80-86946- 73-3

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup