100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem
Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s manažerskou kulturou. Budou jim představeny nejdůležitější prvky a jejich zdroje. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Doporučíme, jak byste měli postupovat při vytváření či změně firemní kultury. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury ve vztahu k organizační struktuře, k prostředí, k fázi vývoje a k různým kulturám.

V části věnované manažerské etice bude vysvětlen vztah morálky a etiky, vysvětlíme obsah etiky v podnikání a podstatu etického řízení. Uvedeme příklad aplikace manažerské etiky do praxe. Seznámíme s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

V závěrečné části se budeme věnovat tématu společenská odpovědnost firem (SOF resp. CSR). Zmíníme historický vývoj a změny v chápání obsahu SOF. Budeme charakterizovat klíčové oblasti – základní pilíře. Budeme Vás informovat i o různých přístupech k problematice SOF (CSR). Objasníme výhody, které CSR přináší, ale ozřejmíme i kritický pohled na tento v současnosti často skloňovaný módní pojem a diskutovanou problematiku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Kultura – pojem, obsah, druhy, Manažerská kultura – definice, obsah, síla, zdroje, prvky (Scheinův model)
Oblast 2 - Vztah organizační kultury a strategie, Vliv organizační kultury na výkonnost organizace
Oblast 3 - Typologie manažerské kultury – ve vztahu k organizační struktuře, k vlivu prostředí (oboru), ve vztahu k fázi vývoje organizace, ve vztahu k různým kulturám
Oblast 4 - Utváření žádoucí organizační kultury – postup, typy změn, rizika, implementace, vyhodnocení změny
Oblast 5 - Manažerská etika - vztah morálky a etiky, etika v podnikání, aplikace manažerské etiky do praxe, etické řízení, etický leadership
Oblast 6 - Etický kodex (nástroj manažerské etiky) - vývoj, význam, tvorba a náležitosti
Oblast 7 - Společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení, přístupy k SOF (CSR), praktické aplikace SOF
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Popište současnou manažerskou kulturu ve Vaší organizaci a předložte návrhy na zlepšení..
2. Do jaké míry je v korelaci manažerská kultura a strategie Vaší firmy? Jaké navrhujete změny?
3. Charakterizujte manažerskou kulturu Vaší organizace podle typologií uvedených ve studijním materiálu. Domníváte se, že je tato firma pro vás vhodná a že dostatečně oceňuje vaše kvality a umožňuje Vám dostatečně osobní rozvoj?
4. Došlo ve Vaší organizaci v poslední době k nějakým změnám v organizaci? Jaký to mělo dopad na utváření či změnu organizační kultury. Jak byla změna probíhala a jak byla přijata zaměstnanci?
5. Jak hodnotíte řízení ve Vaší organizace z hlediska dodržování etických zásad? Kde spatřujete největší problémy, jaké navrhujete změny?
6. Máte ve Vaší organizaci etický kodex? Jak vznikal? Co je jeho obsahem? Jak je přijímán zaměstnanci, ale i dalšími zúčastněnými stranami např. obchodními partnery apod.?
7. Chová se vaše organizace společensky odpovědně? Uveďte konkrétní příklady, příp. předložte návrhy na zlepšení.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7. (Online ZDE)

KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4480-3. (Online ZDE)

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2951-0. (Online ZDE)

PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3157-5.  (Online ZDE)

SEKNIČKA, Pavel a Anna PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling: malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. Eupress. ISBN 978-80-7408-056-2.

BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-478-0. 

ČERNOHORSKÁ, Lenka a Anna PUTNOVÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-806-9.

DYTRT, Zdeněk. Manažerská etika v otázkách a odpovědích: jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6.

HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka a Zdeněk ŠIMEK. Podniková kultura. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. ISBN 978-80-86730-84-4.

KACETL, Jaroslav. Obchodní a podnikatelská etika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-095-5.
PÍCHA, Kamil. Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. Ekonomie studium. ISBN 978-808-7197-554.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.