Manažerska ekonomika

Manažerska ekonomika
Manažerska ekonomika

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Executive MBA)

  • Názov predmetu: Manažerská ekonomika
  • Lektor: Ing. Simona Hašková, PhD.
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Odovzdanie riešených príkladov podľa harmonogramu uvedeného v úvodnej prezentácií predmetu a úspešné absolvovanie testu.

Cieľ predmetu: Znalosťami manažéra sa všeobecne rozumejú jeho schopnosti efektívne využívať relevantné informácie a jemu dostupné poznatky k úspešnému riešeniu problémov spadajúcich do jeho kompetencie. Podstatnú časť tejto znalosti, podporenú využívaním elementárnych ekonomických prepočtov, získa poslucháč absolvovaním predmetu Manažérska ekonomika. Výuka bude prebiehať prevažne formou dozorovaného samostatného riešenia cvičných úloh, vychádzajúcich z výukových materiálov k jednotlivým kapitolám, v ktorých sú zhrnuté základné poznatky potrebné k riešeniu. Ku každej kapitole je študentom k dispozícií zložka s výukovými materiálmi a cvičnými úlohami.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Účtovníctvo ako základný informačný systém podniku. Výkazy finančného účtoníctva, tradičný verzus fundamentálny prístup. Fondy finančných prostriedkov.
  • 2. kapitola: Riešenie elementárnych úloh z finančnej matematiky a rozhodovanie manažéra v krátkom období. Model podniku z hľadiska obehu peňazí.
  • 3. kapitola: Riadenie zásob, rozpracovanosti peňažných zostatkov.
  • 4. kapitola: Riadenie výroby v krátkom období. Ekonomický rozpočet ako finančný model podnikateľského zámeru.
  • 5. kapitola: Metódy finančnej analýzy dlhodobých zámerov. Rozhodovanie na bázi čistej súčasnej hodnoty. Porovnaní pravidla čistej současnej hodnoty s alternatívnymi kritériami. Sekvenčné rozhodovanie a rozhodovacie stromy.
  • 6. kapitola: Úvod do problematiky finančného rizika. Základy analýzy portfólia.
  • 7. kapitola: Finančne zdravé podnikanie. Model aktívne produkujúceho podniku.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, ISBN 80-85605-24-4.
Kolář, P.: Manažerské finance, nakl. Bilance, Praha 1997.
Kolář, P.: Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance, vydal Institut Svazu Účetních pro potřeby distančního vzdělávání v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetníprofese v ČR, Praha 2001.
Kolář, P., Mrkvička, J.: Finanční analýza. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 228, ISBN 80-7357-219-2.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup