Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II
Management zdravotnických služeb II

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Management zdravotnických služeb II
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Spôsob a podmínky k zakončení předmětu: Písomná práce

Cieľ predmetu: Študenti sa v nadstavbe zoznámia s organizačnou teóriou a manažmentom zdravotníckysh služieb a organizáciou. Naučia sa chápať zdravotníctvo ako komplexne-adaptívne nelineárne dynamický systém s existenciou spätných vazieb. Študenti budú vedieť, ako efektívne naplňovať inkonzistentné ciele v medicínskych a ekonomických podmienkach. Absolvent by mal pochopiť zásadnú rolu vlastníka zdravotníckeho zariadenia a rolu manažéra zdravotníckeho zariadenia, ich zodpovednosť a kontrolu manažérskeho vedenia zdravotníckeho zariadenia. V závere by mal vedieť vytvoriť stratégiu zdravotníckej organizácie, pochopiť jej nevyhnutnosť v náväznosti na víziu, misiu a strategické ciele s jej väzbou na personál, ktorý tieto ciele pomáha naplniť.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Všeobecná definícia manažmentu a jej aplikácia do zdravotníctva.
  Teória dvoch inkonzistentných cieľov. Ekonomicko-manažérske modely poskytovania zdravotníckych služieb z makro a mikro pohľadov, podľa spôsobu financovania, podľa spôsobu vlastníctva a z pohľadu teorie manažmentu. Význam teoretickej zásady, že vedenie by sa malo odohrávať v mieste procesu. Význam hodnôt spoločnosti vo vzťahu k vlastníctvu a manažérskemu vedeniu.
 • 2. kapitola: Zmeny v spoločnosti, ktoré vedú k nutnosti zmien vo vedení manažmentu zdravotníckych služieb a manažmentu organizácií. 
  Finančný vývoj spoločnosti, zmeny myslenia v spoločnosti, zmeny v efektivite poskytovaných zdravotníckych služieb, technologický pokrok, zväčšujúca sa kultúrna a etnická diverzifikácia spoločnosti, zmeny v potrebe a výchove zdravotníckych profesionálov, sociálna morbidita, rozvoj informačných technológií, globalizácia. Uplatnenie manažmentu, zmeny v poskytovaných zdravotníckych službách. Znaky kvalitního zdravotníckeho systému.
 • 3. kapitola: Odlišnosti manažmentu zdravotníckych organizácií a manažmentu zdravotníckych služieb od princípov podnikového manažmentu. 
  Všeobecké teoretické principy. Odlišnosti vo výstupoch, procesoch, neodkladnosť práce, komplexnosť, špecializácia, profesionálne skupiny, loajalita pracovníkov s profesiou versus loajalita k podniku, komplikovaná manažérska kontrola náklaov, dve línie autority a problémy v koordinácií zodpovednosti a výmene rolí.
 • 4. kapitola: Kľúčové dimenzie zdravotníckych organizácií a manažmentu poskytovania zdravotníckych služieb. Stratégie.
  Charakteristika vonkajšieho a vnútorného prostredia a ich vzájomná interakcia. Vízie, misie, ciele. Úroveň odlíšenia sa, úroveň integrácie, úroveň centralizácie. Schopnosť adaptovať sa na zmenu.  Vízie, misie, ciele, určujú veľké úlohy organizácie, druhy technológií a potrebných ľudských zdrojov. Špeciálne ciele – určujú stavy, ktorých chce organizácia dosiahnuť, aby naplnila svoj potenciál. Typy stratégií, nízkonákladová, diferenciačná, integračná, inovačná. 
 • 5. kapitola: Zdravotné organizácie a zdravotníctvo ako systém.
  História vzniku zdravotného systému. Definícia manažmentu podľa Gustaffsona. Kontrola manažmentu – problém morálny, etický, kontrolný. Miera ovplyvnenia zdravotného stavu populácie, A. Donabedian. Charakteristika zdravotného systému. Otvorený versus uzatvorený systém. Byrokratický systém versus komplexne adaptívny systém, typy komplexných systémov. Charakteristika komplexne-adaptívneho systému. Základné stavové veličiny a ladenie systému. Traja hlavní hráči na poli zdravotníckeho trhu. Rovnovážna rola ceny zdravotníckej služby.
 • 6. kapitola: Základné manažérske role Mintzberg, základné manažérské procesy Garvin.
  Domény a role v manažmente zdravotníckych služieb. Vrstvy modelu manažérskej práce. Ovplyvnenie kvality manažérskej práce. Manažment a organizačné procesy zdravotníckej organizácie, Garvin. Trojuholník strategického vedenia organizácie. Šesť výziev, ktoré musí riešiť každá zdravotnícka organizácia. Základné behaviorálné schopnosti manažéra. (Katz). 
 • 7. kapitola: Manažérske schopnosti doplňujúce tvorbu stratégie zdravotníckeho zariadenia.  
  Motivácia, definícia, základné typy motivácií. Mýty o motivácií. Individuálna motivácia. Schéma potreby motivovať zamestnanca. Vedenie. Typy vedenia a prístupy k vedeniu. Koordinácia a komunikácia. Bežné komunikačné siete. Strategické aliancie a ich Manažment. Organizačná výkonnosť a efektivita. Dosiahnutie strategickej výhody a organizácia.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Health Care Management. Organization Design and Behavior.5.vydání. StephenM.Shortell, Arnold D.Kaluzny, ISBN Thomson ISBN 1-4180-0189-9, THOMSON, DelmarLearning

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup