Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I
Management zdravotnických služeb I

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Management zdravotnických služeb I
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je zoznámenie sa študentov s teóriou manažmentu. Priblíženie základných prístupov k riadeniu a vedeniu. Priblíženie pojmu kvality zdravotníckej starostlivosti. Definovanie kultury zdravotníckeho zariadenia. Popis komunikácie a vzniku a fungovania tímov a skupín. Vysvetlenie podstaty plánovania a jej aplikácia v rôznych stupňoch vedenia. Aplikácia vybraných manažérskych analýz.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Úvod do manažmentu 
  Definícia zdravotníckeho manažmentu. Cyklus funkcií manažmentu (plánovanie, organizovanie, personálne zaistenie, riadenie, kontrola). Teoretická informačná základňa pre celý kurz. Overenie znalosti a základných pojmov z manažmentu, definície zdravotného manažmentu, priestor pre Manažment v zdravotníctve, manažérske úlohy, role a schopnosti prepokladov pre výkon manažérskej práce.
 • 2. kapitola: Vedenie
  Základné prístupy k vedeniu, stupne a štýly vedenia, zodpovednosť manažéra a jeho role. Ďalej sa v tejto kapitole zameriame na úlohu nasledovníkov a ich vzájomnú interakciu.
 • 3. kapitola: Organizovanie
  Teórie organizovania a organizačný design. Prístupy diferenciácie a integrácie. Predstavenie dimenzií organizačných štruktúr a ich tvorba.
 • 4. kapitola: Kultúra
  Hodnotenie, dôvera a normy správania v spoločnosti. Zhodnotenie kultúry ako prostredia spoločnosti a určujúci prvok správania jedincov. Kultúra ako určiujúci prvok pracovného prostredia, postuov práce, celkovej atmosféry na pracovisku.
 • 5. kapitola: Komunikácia a tímový manažment
  Popis pracovných tímov a skupín. Ich charakteristiky a potreby. Kapitola sa zaoberá ľudskou dynamikou, ktorá ovplyvňuje všetky manažérske snahy. Zameriava sa na vyjadrenie zásad osobného a skupinového správania a ponúka niekoľko návodov k posíleniu vašich schopností zostaviť a viesť skupiny, komunikovať s vašimi kolegami a podriadenými a úspešne poskytovať informácie ostatním.
 • 6. kapitola: Plánovanie
  Podstata a zmysel plánovania, typy plánovania, strategické plánovanie, upevnenie pojmov ako je poslanie, vízia a misia, ciele, zámery, stratégie, model a proces strategického plánovania. Tvorba stratégie zdravotníckeho zariadenia. Analýza odvetvia zdravotníctva, vonkajšie a vnútorné prostredie zdravotníckych organizácií, SWOT analýza.
 • 7. kapitola: Strategické analýzy 
  Zoznámenie sa so strategickými analýzami, ktoré sú vhodné pre aplikáciu na zdravotnícke subjekty. Predstavenie jednotlivých manažérskych analýz vhodných pre zhodnotenie vnútorného a vonkajšiho daného zariadenia.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
TAYLOR, Susan B., ed. a TAYLOR, Robert J., ed. The AUPHA manual of health services management. Gaithersburg: Aspen, 1994. xiii, 562 s. ISBN 0-8342-0363-4.
BUCHBINDER, Sharon Bell, ed. a SHANKS, Nancy H., ed. Introduction to health care management. 2nd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, ©2012, 494 s. ISBN 978-0-7637-9086-8.
GLADKIJ, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-996-8.
ROBBINS, Stephen P. a COULTER, Mary K. Management. 13th, global ed. Boston: Pearson, 2016. 717 s. Always learning. ISBN 978-1-292-09020-7.
KOVÁŘ, F., Strategický management, VSEM, 2008, ISBN 978-80-86730-33-2.
MALLYA, T., Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1911-5.
LUKÁŠOVÁ, R. A KOL., Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Str. 15. Praha: Grada 2004. ISBN 80-247-0648-2.
LUKÁŠOVÁ, Růžena, Organizační kultura a její změna, Grada Publishing, 2010, ISBN – 978-80-247-2951-0, 2010
GIBSON, James L., DONNELLY, James H. a IVANCEVICH, John M. Management. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup