Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě
Management ve veřejné správě

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Management ve veřejné správě
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Predmet je v rámci MBA štúdia zameraný na základné teoretické východiská fungovania verejnej správy, príčiny a podstatu reforiem verejnej správy, na jednotlivé subsystémy manažmentu vo verejnej správe. Cieľom predmetu je prispieť ku zvýšeniu výkonnosti a efektívnosti fungovania subjektov verejnej správy s využívaním moderných konceptov riadenia.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Východiská k uplatneniu manažmentu vo verejnej správe
  Špecifiká manažmentu verejnej správy. Strategické a operatívne riadenie vo verejnej správe. Stratégie ako nástroj rozvoja a všeobecný proces ich tvorby, implementácia stratégií, hierarchická štruktúra stratégií a programových dokumentov a ich vzájomné vazby. Sústava strategických a taktických dokumentov vo verejnej správe v ČR, ich význam a sústava vazba na verejné výdajové programy na rôznych vládnych úrovniach a európske fondy.
 • 2. kapitola: Metódy strategického riadenia a operatívy
  Metódy riadenia (Balanced Score card, procesné riadenie, benchmarking, brainstorming, delfská metóda, sedem nástrojov manažmentu) a metódy ekonomického hodnotenia (CBA, CMA, CUA, stupnice a váhy) a ich využitie v praxi verejnej správy.
 • 3. kapitola: Komunity a verejná správa 
  Čo sú to komunity. Lokálne a regionálne komunity. Úloha komunít v riešení sociálnych nerovností. Zapojenie občanov do procesu riadenia. Komunitné plánovanie. Štandardizované postupy skúmania socia-ekonomických javov. Komunikácia s verejnosťou, partnerstvo a participácia v rozhodovacích procesoch. Podstata komunikačných stratégií. Vnútorné komunikačné stratégie. Vonkajšie komunikačné stratégie.
 • 4. kapitola: Personálny Manažment vo verejnej správe
  Otvorené a uzatvorené personálne systémy. Štátna služba. Etický kódex. Úradníci územních samospráv. Vzdelávanie úradníkov. Korupcia a hlavné nástroje jej prevencie. Hodnotenie a odmeňovanie zamestancov.
 • 5. kapitola: Komunikačné stratégie vo verejnej správe
  Základné východiská komunikačnej stratégie vo verejných organizáciach. Vnútorné a vonkajšie komunikácie. Role informácií v modernej verejnej správe. E-government. Skupiny e-služieb v komunikačnom procese.
 • 6. kapitola: Kvalita výkonu verejnej správy
  Teoretické prístupy k problematike kvality výkonu verejnej správy. Metódy kvality a akosti uplatňované vo verejnej správe, ISO normy, CAF apod.  a ich implementácia.
 • 7. kapitola: Finančný manažment vo verejnej správe
  Štruktúra rozpočtovej sústavy, vzájomné vazby, podstata a spôsoby rozpočtovania a prístupy k zostavovaniu rozpočtov (ponukový a dopytový prístup).

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľství, Rok vydania, ISBN):  
Buchanan, J.: Politika očima ekonoma. Překlad: Kratochvílová, D. – Hampl, M.: Liberální institut, 2002, ISBN 80-86389-21-9.
Grospič, J. – Svoboda, K.: Místní právní předpisy a jejich tvorba. VŠE Praha, 2005, ISBN 80-245-0892-3.
Halásek, D. a kol.: Rozhodování ve veřejném sektoru. VŠB Ostrava, 2004, ISBN 80-248- 0570-7.
Klíma, K.: Teorie veřejné moci. ASPI 2003, ISBN 80-86395-78-2, část 1, kap. 2 a 4, část 2, kap. 1 – 2.
Pomahač, R. - Vidláková, O.: Veřejná správa. CH Beck Praha 2002, ISBN 80-7179-748-0
Paková, J. – Pilný, J. – Jetmar, M.: Veřejný sektor – řízení a financování. Wolters Kluwer ČR 2012, ISBN 978-80-807357
The Common Assessment Framework, CAF 2002 -936-4 . Improvning an organisation trought self assessment. October 2002. ISBN 87-7856-532-4. přeložila Petrášová, I. Společný hodnotícírámec CAF 2002. Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. ISBN 80-02-01566-5
Hájek, s. – Fotr, J. – Souček, I. – Špaček, M. – Vacík, E.: Tvorba strategie a strategické plánování – Teorie a praxe. Grada 2012, ISBN 978-80-247-3985-4
Wright, G. - Nemec, J.: Management veřejné správy. Teorie a praxe. (zkušenosti z transformace veřejné správy v zemích střední a východní Evropy). Ekopress, Praha, 2003, ISBN 80-86119-70-X. 

Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup