Logistika pre manažérov

Logistika pre manažérov
Logistika pre manažérov

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment obchodu)

 • Názov predmetu: Logistika pro manažery
 • Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca zameraná na logistický problém ( a jeho riešenie) z firemného prostredia študenta. Tému si študent volí sám. Rozsah práce je 10 strán vrátane titulnej strany, obsahu a zoznamu zdrojov.

Cieľ predmetu: Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku, ako faktory ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a  pôsobiace na konkurencieschopnosť dodávaného produktu – na jeho dostupnosť, cenu, atď. V súvislosti s riadením podniku sa výuka sústreďuje na logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohoto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Úvod do logistiky
  a) definície logistiky, vysvetlenie pojmov, historický vývoj,
  b) logistické funkcie, ciele logistiky, logistické systémy,
  c) trendy vývoja logistiky.
 • 2. kapitola: Logistické systémy v príprave nových výrobkov
  a) špecifiká logistických reťazcov vo vývoji, v zásobovaní a vo výrobe,
  b) sekvenčnýá a paralelný ingeneering,
  c) Japonské metódy zlepšenia - Kaizen.
 • 3. kapitola: Logistické systémy v nákupe
  a) stratégie Make or Buy v zásobovaní,
  b) strategické aliancie s dodávateľmi, voľba dodávateľov,
  c) nákupné a zásobovacie stratégie.
 • 4. kapitola: Logistické systémy v zásobovaní 
  a) dopyt, riadenie zásob pri závislom dopyte,
  b) vývoj celkových ročných nákladov na zásobovanie,
  c) riadenie zásob sortimentu, ABC Analýza.
 • 5. kapitola: Logistické systémy vo výrobe
  a) logistická typológia výroby,
  b) logistické usporiadanie pracovísk vo výrobe,
  c) flexibilní výrobný závod.
 • 6. kapitola: Logistické systémy v distribúcii a obchode
  a) Špecifika reťazcov v distribúcií a obchode,
  b) zaťažovanie obchodu, „Trade Loud“,
  c) varianty usporiadania  distribučných a obchodných reťazcov.
 • 7. kapitola: Logistické systémy v skladovaní 
  a) logistické systémy v skladovom hospodárstve,
  b) Incoterms 2010,
  c) informačné toky v logistických systémoch.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spacované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
DRAHOTSKÝ, Ivo. Logistika, procesy a jejich řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 334 s. ISBN 80-722-6521-0.
DRUCKER, Peter. Cestou k zítřku: Management pro 21. století. Management Press, Praha 1993, ISBN 80-85603-28-4.
EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s.ISBN 80-717-9471-6.
KOŠTURIAK, Ján. Podnik v roce 2001: Revoluce v podnikové kultuře. Praha: Grada, 1993, 311 s. ISBN 80-7169-003-1.
PERNICA, Petr. Logistický management. Teorie a podniková praxe: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: RADIX, 1998,660 s. ISBN 80-860-3113-6.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 298 s. ISBN 80-860-3159-4.
SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-37-8. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup