Krizový manažment

Krizový manažment
Krizový manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

  • Názov predmetu: Krizová komunikace ve veřejné správě
  • Lektor: Ing. Jiří Matoušek
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca v rozsahu minimálnne 5 strán textu (práca musí vychádzať z vlastnej skúsenosti a praxe).

Cieľ predmetu: Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Definícia pojmov, legislatívny rámec krízového riadenia, orgány krízového riadenia ČR a SR.   
  • 2. kapitola: Krízová komunikácia ako súčasť PR. Predmet, ciele a kritéria efektívnej krízovej komunikácie.
  • 3. kapitola: Typy kríz, skoré rozpoznanie rizík, Manažment rizikových záležitostí v oblasti verejnej správy. Praktické príklady.
  • 4. kapitola: Plánovanie krízovej komunikácie ako nevyhnutná súčasť prípravy na krízové situácie. Krízové tímy.
  • 5. kapitola: Základné nástroje krízovej komunikácie s dorazom na súčasné komunikačné technológie a nové prístupy predovšetkým z hľadiska využitia internetu. Príklady z praxe.
  • 6. kapitola: Pokrízová analýza ako základný nástroj prevencie.
  • 7. kapitola: Krízová komunikácia s médiami vo všetkých fázach – prevencia, krízová situácia, komunikácia po odoznení krízy.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, 2009, ISBN 978-807-3574-888.
HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-3779-9.
CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-234-2.
VYMÉTAL, Štepán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2510-9.
HORÁK, Rudolf. Pruvodce krizovým plánováním pro verejnou správu.. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7.
BEDNÁŘ, Vojtech. Krizová komunikace s médii. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-3780-5.
REKTORÍK, Jaroslav. Krizový management ve verejné správe: teorie a praxe. Ekopress, 2004, 249 s. ISBN 80-86119-83-1

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup