Korporátne právo ČR a SR

Korporátne právo ČR a SR
Korporátne právo ČR a SR

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Executive MBA)

 • Názov predmetu: Korporátní právo ČR a SR
 • Lektor: JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom študijného predmetu je zvládnutie praktických aspektov korporátního práva a práva obchodných společnosti v zmysle aktuálnej českej a slovenskej právnej úpravy. Zvýšená pozornosť je venovaná vzniku, zmenám a zániku obchodných korporácií a obchodných spoločnosti, ako i účasti spoločníkov a štatutárnych zástupcov v nich, vrátane prenesenia týchto zmien do zápisu v obchodnom registri. Pozornosť je venovaná orgánom jednotlivých společnosti, ich kompetenciám a povinnostiam štatutárnych zástpucov pri výkone funkcie. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodne-právnych inštitútov z hľadiska jednotlivých národných právnych úprav.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Základné informácie k problematike obchodných korporácií a obchodných spoločností.
  ​​​Kapitola sa venuje prameňom aktuálnej českej a slovenskej právnej úpravy obchodných korporácií a obchodných spoločností, vysvetleniu vybraných základných pojmov, rozdeleniu korporácií na kapitálové a osobné a stanovenie základných rozdielov. Pozornosť je venovaná problematike riadenia menom spoločnosti a zodpovednosti týchto osôb pri výkone funkcie štatutárneho orgánu korporácie. 
 • 2. kapitola: Založenie, vznik a registračné riadenie obchodných korporácií a obchodných spoločností.
  Táto kapitola vymedzuje proces založenia a vzniku obchodnoprávnych subjektov, podstatné náležitosti zakladateľských dokumentov. Zvláštna pozornost je venovaná registrácií v obchodnom registri, náležitostnom návrhu a prílohách, vrátane jednania na registračním súde.
 • 3. kapitola: Zrušenie,  zánik, premena obchodných korporácií a obchodných společnosti.
  Táto kapitola vymedzuje vo všeobecnej rovine okolnosti zrušenia a zániku spoločnosti likvidáciou, alebo bez likvidácie, vrátane popisu likvidačního riadenia. Pozornosť je venovaná zmene titulu prevodu obchodného podielu spoločníka, fúzií zlúčením, fúzií splynutím, ako i rozdelením obchodnej spolupráce.
 • 4. kapitola: Osobné korporácie a osobné obchodné spoločnosti.
  Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, všeobecná charakteristika, práva a povinnosti spoločníkov, orgány spoločnosti, zrušenie a zánik účasti spoločníka a spoločnosti.
 • 5. kapitola: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
  Všeobecná charakteristika, práva a povinnosti spoločníkov, orgány spoločnosti, obchodný podiel, zrušenie a zánik účasti spoločníka, zánik spoločnosti.
 • 6. kapitola: Akciová spoločnosť.
  Všeobecná charakteristika, práva a povinnosti akcionárov, orgány spoločnosti, akcie a cenné papiere, zrušenie a zánik účasti akcionára, zánik spoločnosti.
 • 7. kapitola: Družstvo.
  Všeobecná charakteristika, členstvo v družstve, práva a povinnosti člena, orgány družstva, zánik účasti člena, bytové družstvo.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydanie, ISBN):
POKORNÁ, A. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-475-9.
KUBÍČEK, P. a kol.  Obchodné právo. 1. vydanie. Bratislava :  Univerzita Komenského, 2007, ISBN 978-80-7160-225-5
ŠTENGLOVÁ I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář.  1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-480-3
ŽIŢŇANSKÁ, L. a kol. Základy obchodného práva 2. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2010, ISBN 978-80-8078-345-7

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup