Korporátne právo

Korporátne právo
Korporátne právo

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Korporátní právo
 • Lektor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Prakticky orientovaná seminárna práca

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti korporátneho práva po rekodifikácií súkromného práva, ako aj zákonu č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku a zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodných korporáciach. V strede záujmu a pozornosti budú taktiež zmeny novej právnej úpravy oproti predchádzajúcej právnej úprave, rovnako i zhodnotenie vybraných súdnych rozhodnutí, hlavne Najvyššieho súdu Českej republiky, z hľadiska, či zostávajú aj naďalej relevantné, alebo či sa dá o nich zákonodarne odchýliť. Stranou nezostane ani európsky rozmer korporátneho práva. Reflektovaná bude rovnako aj úprava kapitálových spoločností.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Pojednávanie za obchodnú korporáciu
  V tejto kapitole preberieme zastupovanie obchodnej korporácie členom štatutárneho orgánu, prokuristou, vedúcim odštepného závodu, osobou poverenou určitou činnosťou při chode obchodného závodu a nepoverenou osobou obchodnej korporácie.
 • 2. kapitola: Corporate governance I.
  V tejto kapitole sa zameriame na niektoré otázky riadenia a správy v kapitálových spoločnostiach, pokiaľ ide o členov orgánov, hlavne na otázky hospodára, povinnosť loajality, business judgement role a wrongfull trading.
 • 3. kapitola: Corporate governance II.
  V tejto kapitole rozoberieme, akým spôsobom je v korporátnom práve zaistená ochrana veriteľov.
 • 4. kapitola: Corporate governance III.
  Táto kapitola bude venovaná ochrane menšinových spoločníkov v kapitálových spoločnostiach.
 • 5. kapitola: Súbeh funkcií
  Táto otázka stále rezonuje v českom právním prostredí. V rámci tejto kapitoly sa pokúsime vyjasniť súbeh funkcií po prvom januári 2014.
 • 6. kapitola: Valné zhromaždenie v kapitálových spoločnostiach
  Táto kapitola bude venovaná základným otázkam spojeným s valným zhromaždením ako nejvyšším orgánom kapitálových spoločnosti, tj. s ich pôsobnosťou, pravidlami pre jej zvolanie, zasadanie a rozhodovanie s možnosťou napadnutí ich uznesenia. Predmetom výkladu bude nielen zrovnanie novej a stávajúcej úpravy, ale aj reflexia stávajúcej judikatúry z hľadiska jej využiteĺnosti po prvom januári 2014.
 • 7. kapitola: Koncernové právo
  V tejto kapitole sa zameriame na novú úpravu koncernového práva. Budeme sa zaoberať postavením vplyvnej osoby, postavením ovládajúcej a ovládanej osoby a postavením členov v koncerne.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015
Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, Praha 2016
Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014
Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014
Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013
Havel, B., Lasák., J.: Kompendium korporačního práva. Praha: C.H.Beck, 2008
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010.
Hurychová, K., Borsík, D. (ed.): Corporate governance. Praha: WoltersKluwer, 2015.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia