Komunikácia s verejnosťou

Komunikácia s verejnosťou
Komunikácia s verejnosťou

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

 • Názov predmetu: Komunikace s veřejností
 • Lektor: Mgr. Pavla Schwingerová
 • Sposob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Predmět si v rámci MBA štúdia kladie za cieľ zoznámiť študentov s možnosťami úspešného vedenia komunikácie s verejnosťou. Čo je Public Relations a jeho typy. Súčasťou predmetu je objasnenie úlohy tlačového hovorcu, priblíženie možnosti komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami i využívaní všetkých typov médií. Študenti sa budú zoznamovať s tým, jako postupovať pri poskytovaní informácií (vrátane krízovej komunikácie), ako vytvárať tlačové  materiály i komunikačné kampane. Predmet bude doplnený ukážkami úspěšných komunikačních projektov, realizovaných v poslednej dobe v ČR.


Obsah predmetu: 

 • 1. kapitola: Komunikácia s verejnosťou
  Základná terminológia. Čo, kedy a ako komunikovať. Potreby komunikácie v organizáciach a firmách. Kto je tlačový hovorca, jeho pozície a nástroje pre zdarnú komunikáciu. Spolupráca tlačového hovorcu a odboru komunikácie s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Verejná mienka.
 • 2. kapitola: Mediálny trh, jeho možnosti a pravidlá
  Rozlíšenie možností mediálneho trhu (elektronické média, tlačové média, internet a sociálne siete, ďalšie formy médií). Možnosti pre komunikáciu s médiami.
 • 3. kapitola: Komunikácia s rôznymi typmi médií
  Rozbor, jako jednotlivé média fungujú. Na koho a akým sposobom sa v médiach obracať. Ako a aké informácie pre médiá pripravovať.
 • 4. kapitola: Využitie PR pre poskytovanie informácií a vedenie komunikácie. 
  Typy Public Relations. PR článok a ďalšie nástroje PR. Zoznámenie sa s trhom PR v Českej republike i v zahraničí. Event Manažment. Lobbing AJ. Spolupráca s agentúrami.
 • 5. kapitola: Komunikácie v rámci IZS, priama komunikácia s verejnosťou. Interná komunikácia
  Postupy pre spoluprácu v poskytovaní informácií v rámci jednotlivých organizácií (interná komunikácia) i pre koordináciu v rámci integrovaného záchranného systému.
 • 6. kapitola: Krízová komunikácia a riadenie rizík. Kooperácia složiek IZS
  Komunikáciaj v prípade krízy, monitoring situácie, model procesu riadenia problémov. Krízový plán komunikácie. Issue management. Praktické príklady dobře a zle vedenej krízovej komunikácie.
 • 7. kapitola: Vytváranie komunikačných (i propagačných a marketingových) kampaní, projektová dokumentácia
  Čo sú komunikačné kampane. Postup pre zostavovanie jednotlivých projektov, stratégií, akcií. SWOT analýza, SOSTAC metóda, rozpočet, časový harmonogram apod. Praktické ukážky projektov. Hodnotenie výsledkov komunikácie.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorkou. Webové stránky masmédií.
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Strategie firemní komunikace – I.Horáková, D.Stejskalová, H.Škapová, 2008
Techniky Public Relations – Roman Bajčan, 2003
Public relations moderně a účinně - Václav Svoboda, 2006
Moderní marketing Ph. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong, 2007
Public relations jako ovlivňování mínění - Jozef Ftorek, 2007
Marketing obchodní firmy - Marcela Zamazalová, 2009
Rétorika a prezentace - Emil Hierhold, 2008
Jak psát reklamní text - Zdeněk Křížek, Ivan Crha, 2008
Průvodce úspěšnou komunikací - Jan Vymětal 2008
Interní komunikace ve firmě – Jana Holá 2006
Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů – Pavel Tomšík 2006
Průvodce úspěšnou komunikací : Efektivní komunikace v praxi – Jan Vymětal 2008
Image a firemní identita – Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš 2009
Armstrong´s handbook of human resource management practice – Michael Armstrong 2009
Efective Public Relations – Scott M. Cutlip 2001
/nabídka odborných publikací se stále rozšiřuje, sledujte nabídku svých knihoven, dále doporučuji sledovat odborný tisk a internet/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup