100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship
International Entrepreneurship

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ International Entrepreneurship
 • Lektor/ka: Isobel Cunningham, PhD., MSc, BA Hons
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: Odborná literatúra uvádza tri hlavné prekážky brániace internacionalizácií podnikateľských firiem: nedostatok znalostí zahraničného trhu, obmedzené ľudské i finančné zdroje a inherentné nedostatky v riadení. Rozvoj podnikateľskej schopnosti firiem a manažérskych tímov je významný cieľ verejnej politiky a podpora podnikania medzi študentami je životne dôležitá. Cieľom tohoto modulu MBA je poskytnúť študentom potrebné znalosti a schopnosti pri vytváraní flexibilnějších postojov k riziku a stimulovať podnikateľské správanie. Okrem poskytnutia teoretických základov z vychádzajúceho prúdu literatúry v obore, sa budeme venovať praktickým prístupom zahrňujúcim on-line výskum, komunikáciu, prezentáciu, tímovú prácu a rozhodovacie schopnosti.

Obsah predmetu: 

Zameriame sa na nasledujúce oblasti:

 • Úvod do podnikania a inovácií a teóriu podnikateľského správania
 • Prehľad prekážok medzinárodného podnikania
 • Analýza etnicity, financovania podnikania, genderu
 • Pochopenie rôznych foriem podnikania

 

 • 1. kapitola:
  Poskytnutie úvodu do oblasti podnikania. Umožniť študentom pochopiť charakteristiky podnikateľov. Poskytnúť študentom prípadové štúdie najrôznejších podnikateľov.
 • 2. kapitola:
  Motivácia a bariéry medzinárodného podnikania. Vybaviť študentov pochopením toho, čo podnecuje človeka, aby sa stal podnikateľom a pôsobil na medzinárodnej úrovni. Aký vplyv majú technológie na tento proces. Pochopia rôzne prekážky, ktorým podnikatelia čelia, keď formujú a budujú nový podnik. Ďalej študenti porozumejú dôsledkom týchto prekážok na smer firmy.
 • 3. kapitola: Porozumenie dôležitosti podnikateľského tímu
  Pochopiť vznik podnikatelských tímov: proces formovania, vývojový proces, dynamika medzi členmi tímu, zmeny, ktoré sa vyskytujú v tíme a dôvody týchto zmien. Zameriame sa na odvetvie digitálnych multimédií, hlavne na priemysel videohier (bolo to ohnisko mojho dizertačného výskumu).
 • 4. kapitola: Úloha podnikateľského tímu na medzinárodnom podnikaní
  Táto kapitola navazuje na predchádzajúcu a zameriava sa na rolu tímu v raste medzinárodného obchodu. Pôsobenie tímu ako motivácia k internacionalizácií. Vplyv rôznych členov tímu na vzorec rastu. Charakteristiky, ktoré tím vykazuje, keď vstúpi na globálny trh.
 • 5. kapitola: Podnikateľské rozhodovanie
  Poskytnúť porozumenie rozhodovaciemu procesu v rámci podnikateľov a podnikteľských tímov. Pochopiť význam sietí v procese rozhodovania a to ako silné tak i slabé vazby.
 • 6. kapitola:
  Financie a medzinárodné podnikanie. Cieľom je porozumieť zdrojom financovania v medzinárodných podnikoch: investori rizikového kapitálu, firemné fondy rizikového kapitálu a business angels. Porozumieť bariéram a výhodám využitia každého z týchto zdrojov. Poskytnúť praktické príklady a prípadové štúdie firiem, ktoré využívajú rôzne zdroje financovania.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Carter, S., & Jones-Evans, D. (2012). Enterprise and small business: principles, practice and policy - 3rd Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Forbes, D. P., Borchert, P. S., Zellmer-Bruhn, M. E. & Sapienza, H. J. (2006). Entrepreneurial Team Formation: An Exploration of New Member Addition. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (2). 225-248.
Hisrich, R. D. (2013). International Entrepreneurship; starting, developing and managing a global venture - 2nd edition. London: SAGE Publications, Inc.
Jorgensen, F., & Ulhoi, J. P. (2010) Enhancing innovation capacity in SMEs through early network relationships. Creativity and Innovation Management, 19 (4). 397-404.
Loane, S., Bell, J., & Cunningham, I. (2014). Entrepreneurial founding team exits in rapidly internationalising SMEs: A double edged sword. International Business review, 23 (2). 468-477.

Na stiahnutie

GBL_IE_Syllabus.pdf
PDF, 228,2 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.