100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship
International Entrepreneurship

Sylabus předmětu - International Entrepreneurship

Isobel Cunningham, PhD., MSc, BA Hons

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám umožní pochopit základy podnikání a inovací. Pochopíte motivace a překážky mezinárodního podnikání. Budete také analyzovat klíčové oblasti, které ovlivňují podnikání, jako je etnický původ, přístup k financím a pohlaví.

Úvod do podnikání a inovací a teorií podnikatelského chování; Přehled překážek mezinárodního podnikání; Analýza etnicity, financování podnikání, gender; Pochopení různých typů podnikatelů.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni porozumět podnikatelským kompetencím a dopadu na mezinárodní podnikání. Porozumíte různým formám, které podnikání může mít.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Podnikatelské myšlení
Oblast 2 - Porozumění podnikatelským kompetencím
Oblast 3 - Podnikání žen
Oblast 4 - Podnikání imigrantů
Oblast 5 - Podnikatelské rozhodování na mezinárodním poli
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vliv faktorů země na volbu globální strategie
2. Faktory, které ovlivňují volbu globální strategie
3. Vývoj globální strategie dané organizace
4. Diskuse o faktorech, které vedou ke změně globální strategie organizace
5. Dopad analýzy PEST na globální strategii firmy
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Tidd, J and Bessant, J (2018) Managing Innovation: Integrating technological, market and organisational change, Wiley, ISBN: 11193
Hisrich, R.D. (2013) International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture, 2nd Edition, London: Sage.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://emindset.network/

https://www.genglobal.org/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.