Informačný manažment vo verejnej správe

Informačný manažment vo verejnej správe
Informačný manažment vo verejnej správe

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Informačné systémy verejnej správy
 • Lektor: Ing. Stanislav Pimek
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Študent získa prehľad o problematike informačných systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí. Zoznámi sa s informačnými technológiami využívanými vo verejnej správe. Pozná postupy, ktoré vyžaduje reformovaná verejná správa a ktoré podporujú proces informatizácie verejnej správy. Porozumie legislatívnym, technologickým a organizačným aspektom budovania informačných systémov vo verejnej správe a dozvie sa o posledných trendoch vo vývoji informačných systémov.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Organizácia verejnej správy v ČR a informačné systémy vo verejnej správe.
  Základné pojmy (data, informácie, informačný systém…). Organizácia verejnej správy v ČR (delenie základné, principiálne, hierarchické…). Informačné systémy vo VS (definície, modely, požadavky, SIS, registre).
 • 2. kapitola: Informačné technológie vo verejnej správe
  Upresnenie pojmov. Programové vybavenie počítača (operačný systém, kancelársky SW, aplikačný SW). Technické vybavenie počítača (procesor, operačná pamať, pevný disk, periféria, porovnanie kapacít a rýchlostí, princíp práce počítača). Počítačové siete – táto téma sa preberá podrobnejšie, pretože sa vačšinou nevyučuje na SŠ (delenie sietí, služby v sieti, služby TCP/IP, aplikácie client/server, návrh siete LAN, budovanie lokálnej siete na bázi UTP, štrukturovaná kabeláž, budovanie lokálnej siete na bázi bezdrátu, technické riešenie serverovne centralizované zálohovanie dát). Pripojenie siete k internetu (realizácia poslednej míle, porovnanie sposobu pripojení).
 • 3. kapitola: Klasifikácie komerčních systémov vo verejnej správe a ich charakteristika
  Upresnenie pojmov (informačný systém, architektura IS v VS, Štátny informačný systém, registre SIS). Základné druhy IS vo verejnej správe (VIS, GIS, FIS, OIS, architektura ich dát). Prechod od individualizácie IS vo VS k systémovej integrácií (IASW, TASW, systémová integrácia, komunikačná infraštruktúra verejnej správa – KIVS).
 • 4. kapitola: Zavádzanie a inovácie počítačovo orientovaných IS vo verejnej správe
  Upresnenie pojmov (definícia IS, realizácia IS, SIS, registre SIS).  Databázové systémy (základné pojmy). ERA model (relačná databáza). Návrh databázovej aplikácie (konceptuálny návrh, logický návrh, aplikačná časť). Zavádzanie IS. Inovácie IS (súbežná, pilotná, postupná a nárazová stratégia). Ďalšie dôležité aspekty zavádzania a inovácií IS.
 • 5. kapitola: Právne aspekty zavádzania a prevádzkovania IS vo verejnej správe
  Zákony zakázkách dôležité pre zavádzaní IS (autorský zákon, občiansky zákonník, typy licencií SW, zákon o verejných), Zákony dôležité při fungovaní IS (zákon o slobodnom prístupe k informáciam, zákon o ochrane osobních údajov, zákon o ochrane utajovaných informácií, ochrana obchodného tajomstva).
 • 6. kapitola: Trendy bezpapierovej komunikácie a prívetivej verejnej správy
  Trendy smerujúce k bezpapierovej komunikácií (G2G, G2C, G2B, portál verejnej správy, elektronický podpis, spisová služba, datové schránky, infoterminály, Czech Point, Cloud computing). Zrovnanie elektronického podpisu a datovej schránky (vlastnosti, výhody a nevýhody). Trendy smerujúce k vytváraniu prívetivej verejnej správy (transparentnosť procesov, efektívny prístup občana k informáciam, informovanosť v médiách, modernizácia administratívy, odpolitizovanie štátnej správy a vytváranie antikorupčného prostredia).
 • 7. kapitola: E-government – plne elektronizovaná verejná správa
  Budovanie eGovernmentu v ČR a jeho právny rámec (elektronická komunikácia, jednotná dátová sieť, jednotné základné registre). Bariéry rozvoja eGovernmentu (výskum Európskej komisie). Ďalšie trendy rozvoja eGovernmentu (eDemokracia, eParticipácia, rozšírenie mimo verejnú správu, zrovnanie zo svetom).

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
MATES P., SMEJKAL V.: E-government v České republice, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-36-6
ŠPAČEK D.: EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení, C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-261-8
LUKÁŠ M., Městský informační management, Praha: Grada Publishing, ediční řada Města aobce, 2000, ISBN 80-7169-554-8
Anttiroiko, A-V., Bailey, S.J., Valkama, P., Innovations in Public Governance, IOS Press, 2011, ISBN 9781607507260, anglicky, dostupné v EBRARY
http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
http://portal.gov.cz
http://www.isvs.cz
http://www.zakonyprolidi.cz 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup