Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ
Hospodárske a obchodné právo EÚ

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Hospodářské a obchodní právo EU
 • Lektor: Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti obchodného a hospodárského práva EÚ a to mimo relevantných rozsudkov Súdneho dvora EÚ a správ Európskej komisii o zaobchádzaní s vybranými smernicami a nariadeniami. Absolventi LLM kurzu získajú tiež základnú orientáciu pri práci s databázami ako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz takisto zoznámi študentov s rôznymi druhmi súdneho riadenia pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré možu použiť hospodárske subjekty pri presadzovaní svojich práv. Stranou záujmu nezostanú ani mimosúdne mechanizmy riešení sporov zaštíťované či podporované Európskou úniou.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Práca s databázami a informačnými zdrojmi o Európskej únii.
  Vyhľadávanie rozsudkov Súdneho dvora EÚ, platných a pripravovaných právnych predpisov EÚ, opatrení členských štátov a rozsudkov českých súdov aplikujúcich právo EÚ.
 • 2. kapitola: Európske hospodárske a záujmové združenia a návrh nariadenia o štatúte európskej súkromnej spoločnosti.
  Prípadová štúdia týkajúca sa možnosti zapojenia subjektov z tretích krajín do činnosti európskej hospodárského záujmového združenia. Stav prejednávania návrhu nariadenia o štatúte európskej súkromnej spoločnosti.
 • 3. kapitola: Pojednávanie o predbežnej otázke pred vnútroštátnymi súdmi.
  Právny nárok na predloženie predbežnej otázky českými súdmi. Vybrané rozsudky týkajúce sa realizácie slobody usadzovania obchodných společnosti.
 • 4. kapitola: Prístup jednotlivcov (fyzických a právnických osob) k súdnym orgánom EÚ.
  Podmienky prípustnosti žaloby na neplatnosť, nečinnosť a náhradu škody pred Tribunálom vrátane anylýzy vybraných rozsudkov (napríklad vo veci Agrofert Holding a vo veci Adams).
 • 5. kapitola: Európsky platobný rozkaz a pojednávanie o drobných nárokoch.
  Európska únia zaviedla dve špecifické procesné nástroje, ktoré sú použiteľné v praxi medzinárodného obchodu. Vo výklade tejto témy overíme, do akej miery by boli naplnené ciele nariadení, ktoré uvedené mechanizmy uvádzajú.
 • 6. kapitola: Mimosúdne riešenia obchodných sporov.  
  Európsky verejný ochranca práv – prístup k dokumentom, verejne zákazky a neskoré platby zo strany orgánov EÚ. SOLVIT ako bezplatná online sieť pre riešenie sporov pri aplikácií práva EÚ vnútroštátnymi orgánmi. Implementácia smernice o mediácií v občianskych a obchodných veciach v Českej republike.
 • 7. kapitola: Smernice o službách. 
  Implementácia smernice o službách v Českej republike. Správa Európskej komisie o chode tejto smernice v 27 členských štátoch. Jednotné kontaktné miesta. Vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ týkajúce sa uplatňovania smernice o službách. Povinná študijná literatúra.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Tichý, Luboš et al. Evropské právo. C.H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-333-2.
MacGregor Pelikánovám, Radka. Evropské obchodní soudnictví. Key Publishing. 2012, ISBN: 978-80-7418-118-4. 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup