100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Hodnotenie zdravotníckych technológii: HTA

Hodnotenie zdravotníckych technológii: HTA
Hodnotenie zdravotníckych technológii: HTA

Sylabus předmětu -  Hodnocení zdravotnických technologii : HTA

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základy ekonomického oceňování ve zdravotnictví prostřednictvím ekonomických analytických modelů a jejich aplikace v rozhodování v rámci klinické i manažerské praxe při poskytování zdravotnických služeb.

Po absolvování budete schopni porozumět pojmům a správně aplikovat postupy v oblasti ekonomického oceňování programů zdravotní péče, a to zejména: samostatně vyhledávat informace k uvedené problematice, kriticky posoudit jejich relevanci a následně demonstrovat výsledky prostřednictvím zjednodušených případových studií. Praktické aspekty (znalosti a dovednosti) metod ekonomického oceňování poskytované zdravotní péče pak budete moci uplatnit v exekutivě či správě zdravotnických zařízení.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Základy oceňování ve zdravotnictví
Oblast 2 - Význam stanovení perspektivy nákladových studií
Oblast 3 - Identifikace a kvantifikace nákladů a přínosů zdravotnických programů nebo terapií
Oblast 4 - Nákladové analýzy: C.M.A., C.E.A., C.B.A. a C.U.A.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Esej na téma HTA. (Téma podléhá schválení lektorem)
2. Přínosy a problémy při použití ekonomických modelů v rozhodování
3. Případová studie hodnocení alternativního klinického postupu
4. Případová studie hodnocení alternativního manažerského postupu
5. HTA a zdravotní politika
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

DRUMMOND, Michael, Greg L. STODDART a George W. TORRANCE. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford: Oxford University Press, 1987. Oxford medical publications. ISBN 0-19-261601-3.

OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 1999. ISBN 80-7357-033-5.

FOTR, Jiří. 3MA413 Management 3: manažerské rozhodování : (povinný předmět o rozsahu 6 EC). Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1156-8.
Příručka pro hodnocení zdravotnických technologií (Online ZDE)
Principy farmakoekonomického hodnocení – světové trendy a česká realita (Online ZDE)
Clifford S. Goodman: HTA 101 – Introduction to health technology assessment, U.S. NLM, 2014. (Online ZDE)
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
TED Talk: Ben Goldacre: Boj se špatnou vědou (Online ZDE)
Česká společnost pro farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických (https://farmakoekonomika.cz)
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.