História vývoja zdravotníctva a úvod do HTA

História vývoja zdravotníctva a úvod do HTA
História vývoja zdravotníctva a úvod do HTA

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Historie vývoje zdravotníctví a úvod do HTA
 • Lektor: Ing. Ondřej Lešetický. Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: písomný test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov postupne s najvýznamnejšími etapami vývoja medicínskej vedy s historickým kontextom vzniku komplexních liečebno-preventívnych zdravotnických systémov, spolu so základnými modelmi a formami financovania zdravotníckej starostlivosti vo svete na príklade Českej republiky, Veľkej Británie a USA. Ďalej vysvetliť podstatu ekonomických analytických modelov/postupov v zdravotníctve a ich využitie pre manažérske rozhodovanie v procese poskytovania zdravotníckych služieb.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: História vývoje medicíny
  Zásadné míľniky vo vývoji medicínskej technológie a verejného zdravotníctva. Vznik komplexnejších (liečebno – preventívnych) zdravotníckych systémov, základné modely zdravotnej starostlivosti a ich filozoficko – ekonomické koncepty. Paradoxy moderného zdravotníctva a dôvody rastúcej ekonomickej náročnosti zdravotníckych služieb.
 • 2. kapitola: Všeobecná charakteristika zdravotníckych systémov 
  Všeobecné parametre (kvalita – ekonomická efektivita – rovnosť) zdravotníckeho systému. Štruktúra zdravotníctva a typológia zdravotníckych zariadení. Financovanie zdravotníctva a konštrukcia úhrady za zdravotnú starostlivosť (FFS, kapitácia, rozpočty, DRG). Proces stanovenia zdravotnej poliltiky štátu.
 • 3. kapitola: Systémy s prevahou verejného zdravotného poistenia
  Bismarkov zamestnanecký model. Medikalizácia spoločnosti. Taafeho reformy v Rakúsko-uhorskej monarchii a vznich zdravotníckeho systému prvorepublikového Československa: zákony o poistení pre prípad choroby, invalidity a staroby, poistenie štátnych zamestnancov (1924/25). Albertov plán (racionalizovaná starostlivosť, sociálne lekárstvo) verzus Nedvědův plán (sovietský model) po roku 1945. Československé zdravotníctvo 1953 – 1989.
 • 4. kapitola: Centrálne riadené systémy 
  Beveridgov univerzálny model a Národná zdravotná služba NHS vo Veľkej Británií 1948 – 2012.
 • 5. kapitola: Americký liberálny (pluralitný) systém
  Štruktúra systému zdravotnej starostlivosti v USA. Súkromné zdravotnícke poistenie (individuálne/skupinové) a poistenie financované z verejných zdrojov (MEDICARE, MEDICAID, VHA, IHS). Fee-forserivce model a systém riadenej starostlivosti (HMO, IPA, POS). Zmeny po roku 2010: Patient Protection and Affordable Care Act. 
 • 6. kapitola: História vývoja farmaceutického priemyslu a distribúcie
  Základná charakteristika liečiv (originálne liečivá, generické liečivá a všeobecné koncepty vývoja, tzv. Pipeline Concepta vyhľadávajúci výskum. Metódy regulácie farmaceutického trhu. Marketing vo farmaceutickeom obchode.
 • 7. kapitola: Health Technology Assessment
  Základy oceňovania v zdravotníctve. Význam stanovenia perspektívy nákladových štúdií, identifikácia a kvantifikácia nákladov a prínosov zdravotníckych programov, alebo terapíí. Nákladové analýzy: C.M.A., C.E.A., C.B.A. a C.U.A. Problém stanovenia kvality života. Štúdie spotreby liečiv.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Niklíček, L., Štein, K.: Dějiny medicíny v datech a faktech, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1985
LeFanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny, Academia Praha, 2001, 80-200-0879-9
Malý, I.: Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče, ESF MU (studijní text), 1996
Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví, UP Olomouc, 2000, 80-244017-62
Vlček, J. a kol.: Vybraná farmaceutická odvětví, Professional Publishing 2004, 80-86419-69 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup