Financovanie zdravotnej starostlivosti a teória poistenia

Financovanie zdravotnej starostlivosti a teória poistenia
Financovanie zdravotnej starostlivosti a teória poistenia

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Financování zdravotní péče a teorie pojištění
 • Lektor: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Vypracovanie eseje v rozsahu min. 5 strán textu, zamerane na tému ekonómie v zdravotníctve.

Cieľ predmetu: V prvej časti modulu budú študenti zoznámení so základmi mikroekonómie a ekonómie zdravotnej starostlivosti a so základnými spôsobmi a princípmi financovania zdravotníckych služieb. V druhej časti sa študenti zoznámia so základnými pojmami z oblasti poistenie a poisťovníctva a s princípmi fungovania zdravotného poistenia. Hlavný dôraz je kladený na znalosť ekonomických pojmov a kľúčových ekonomických zákonitostí s ohľadom na charakter ekonomických služieb. Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi spojenými s financovaním zdravotnej starostlivosti.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Základné aspekty ekonómie zdravotnej starostlivosti (mikroekonómia).
  Vysvetlenie základných pojmov z oblasti zdravotníckej ekonómie. Význam a účel použitia ekonómie v zdravotníctve. Odlišnosti zdravotníckych služieb od iných produktov. Definície základných typov ekonomických statkov.
 • 2. kapitola: Trh so zdravotnou starostlivosťou I.
  Vzácnosť a hranice produkčných možností. Dopyt po zdravotníckych službách. Teória spotreby. Grossmanov model dopytu po ZP.
 • 3. kapitola: Trh so zdravotnou starostlivosťou II.
  Elasticita. Ponuka zdravotníckych služieb. Vznik ceny a jej funkcie. Trh so zdravotníckými službami. Princíp tržnej rovnováhy. Produkčná funkcia a tržná ponuka. Konkurencia a jej typy.
 • 4. kapitola: Ekonomická efektívnosť a vládne zásahy do zdravotníckeho trhu
  Ekonomická efektívnosť. Zlyhanie trhu. Asymetria informácií. Nedokonalá konkurencia. Externality. Verejný statok. Vládne zásahy.
 • 5. kapitola: Formy financovania a úhradové mechanizmy
  Základné typy zdravotných systémov. Nepriame a priame financovanie zdravotníckych služieb. Zdroje financovania. Úhradové mechanizmy – výkonový, kapitačný, paušálny, kombinovaný. Základy DRG. Ekonomická efektívnosť.
 • 6. kapitola: Úvod do teórie poistenia a poisťovníctva. 
  Základné pojmy z oblasti poistenia a poisťovníctva. Definície pojmu riziko. Typy poistenia a poistné trhy. Členenie poistenia. Sociálne poistenie. Komerčné poistenie. Účastníci poistného vzťahu. Formy poistenia. Poistné trhy.
 • 7. kapitola: Princípy zdravotného poistenia.
  Trhy so zdravotným poistením. Efektívnosť alokácie zdrojov v rámci zdravotného poistenia. Organizácia trhov so zdravotným poistením. Nominálne poistné.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
FOLLAND, S., GOODMAN, A.C., STANO, M., 2009. EconomicsofHealth and Health Care, SixthEdition. PrenticeHall: PearsonEducation.
DURDISOVÁ, J., 2005. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica.
BARTÁK, M., 2010. Ekonomika zdraví: Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Praha:WoltersKluwer ČR.
MALÝ, I. 1996. Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.
DUCHÁČKOVÁ, E., 2005. Principy pojištění a pojišťovnictví, 2. vydání. Praha: Ekopress.
NĚMEC, J., 2008. Principy zdravotního pojištění. Praha: GradaPublishing

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup