Finančný manažment vo verejnej správe

Finančný manažment vo verejnej správe
Finančný manažment vo verejnej správe

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu: Finančný manažment vo verejnej správe
 • Lektor: 
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Prakticky orientovaná seminárna práca

Cieľ predmetu: Zoznámite sa s princípmi, postavením a fungovaním verejných rozpočtov a fondov a financovaním verejných služieb a statkov z verejných zdrojov. Získate takisto poznatky o finančných vzťahoch, o princípoch hospodárenia s majetkom, postupmi rozpočtového plánovania na územnej úrovni, tvorbe a použití rozpočtov pri zabezpečovaní a rozvoji verejných statkov. 


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Vzťahy v sústave verejných rozpočtov a princípy finančného systému.
  Sústava verejných rozpočtov. Centralizované a decentralizované rozpočty a fondy. Vzájomné vzťahy v sústave verejných rozpočtov. Autonómia a zodpovednosť, priehľadnosť, stabilita, účinnosť, administratívna náročnosť, štruktúra a hierarchia.
 • 2. kapitola: Rozpočtové pravidlá.
  Princípy rozpočtových pravidiel. Rozpočet a rozpočtový výhľad. Rozpočtová skladba a jej použitie. Rozpočtový proces. Fázy rozpočtového procesu. Rozpočtovanie a metódy rozpočtovania . Efektívnosť. Štruktúra rozpočtu - bežný a kapitálový rozpočet, vyrovnaný, schodkový a prebytkový rozpočet.
 • 3. kapitola: Rozpočtový proces.
 • Plánovanie verejných rozpočtov, aktéry v plánovacom procese, metódy plánovania verejných prijímov a výdajov. Proces schvaľovania verejných rozpočtov. Hospodárenie podľa schválených rozpočtov a kontrola financovania.
 • 4. kapitola: Příjmy a ich klasifikácia.
  Daňové príjmy a daňové určenie. Daňová právomoc. Alokačný vzorec. Vlastné nedaňové príjmy. Príjmy z vlastného podnikania, užívateľské poplatky a ostatné nedaňové príjmy. Návratné finančné prostriedky - význam z hľadiska podielu na vlastných príjmoch, predpoklady ich použitia, finančné produkty. prerozdeľovacie procesy - pojem prerozdeľovacích procesov, ekonomická sebestačnosť jednotlivých článkov verejnej správy. 
 • 5. kapitola: Výdaje územných samospráv a zadĺženosť verejných rozpočtov.
  Klasifikácia výdajov, faktory ovplyvňujúce výdaje, príčiny rastu výdajov, deficit a dlh, príčiny zadĺženosti, riziková zadĺženosť, regulácia zadĺženosti, dlhová služba. Kontrola hospodárenia. Analýzy hospodárenia
 • 6. kapitola: Finančné analýzy
  Analýzy ukazateľov príjmov, výdajov a výsledkov hospodárenia. Analýzy zadĺženosti. SIMU. 
 • 7. kapitola:Finančné riadenie ako proces
  Finančné plánovanie a rozpočtovanie, finančný kontroling a reporting, účtovníctvo, uzávierkové práce a konsolidácie, konsolidácie pohľadávok a vymáhanie pohľadávok, konsolidácie závazkov, treasury, daňová agenda. 

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorkou
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Peková, J. 2011. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-614-1

Provazníková, R. 2015. Financování měst, obcí a regionů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praga: Grada. ISBN 978-80-247-5608-0.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia