100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Finančný manažment podniku a riadenia výkonnosti organizácie

Finančný manažment podniku a riadenia výkonnosti organizácie
Finančný manažment podniku a riadenia výkonnosti organizácie

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Finanční management podniku a řízení výkonnosti organizace

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu finanční management a řízení hodnoty v rámci studia MBA je naučit se lépe řídit finance a využít “čísel” pro zvyšování výkonnosti. Absolvování předmětu Vás naučí, jak odpovědět na otázku, kolik stojí výroba produktu, kolik stojí provoz vlastního oddělení a jakou hodnotu přináší, jaké zdroje používat pro financování konkrétních typů aktiv, jestli je podnik finančně zdravý. Předmět Vám ukáže, jak pracovat s nejistotou při plánování a rozhodování. A to bez ohledu na to, zda pracujete v soukromém, neziskovém, akademickém či veřejném sektoru. Ve své profesní činnosti jsem se setkala s velkou řadou podnikatelů, finančních manažerů, vědeckých pracovníků, vizionářů. Většina z nich se orientovala ve finančním účetnictví, ve výkazech, ale jen někteří s těmito údaji dokázali pracovat. Smyslem předmětu je, abyste patřili mezi ně.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Pohledy na náklady podniku a možnosti řízení výkonnosti
Oblast 2 - Vázanost kapitálu, řízení kapacity a zvyšování efektivnosti
Oblast 3 - Metody řízení hodnoty majetku
Oblast 4 - Rozhodování o investicích a volba financování
Oblast 5 - Finanční analýza
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Náklady a hodnota produktu
2.  Posouzení efektivnosti projektu
3.  Volba vhodného způsobu financování vybrané organizace
4.  Analýza rizika a diverzifikace
5.  Finanční analýza vybrané organizace
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 9788027105632. (Online ZDE)

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 9788024732930. (Online ZDE)

 

ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 9788024731582. (Online ZDE)

WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 9788024729244. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997. ISBN 80-901991-6-X.

KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.