Finančný manažment podniku

Finančný manažment podniku
Finančný manažment podniku

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Finanční management podniku
 • Lektor: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – esej. štúdium pripravených materiálov, konzultácie úloh

Cieľ predmetu: Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Podstata finančného manažmentu
  finančné ciele podniku, majetková štruktúra podniku
 • 2. kapitola:  Časová hodnota peňazí
  kalkulácia časovej hodnoty peňazí – úroková miera (zapožičanie kapitálu), inflácia aplikácie vo finančnom riadení – posudzovanie podľa čistej súčasnej hodnoty
 • 3. kapitola: Riziko finančného rozhodovania
  druh a spôsob merania – objektívny (počet pozorovaní a pravdepodobnosť), subjektívny odhad, očakávaný výnos – vážený priemer  všetkých možných výsledkov (pravdepodobnosť), rozptyl (vážený priemer odchýlok štvorcových od očakávanej hodnoty), smerodatná odchýlka diverzifikácie rizika – portfólia majetku a rozvrhnutie podľa rizika, riziko nesystematické (spojené s jedným druhom investície), systematické (platné pre celý trh)
 • 4. kapitola: Krátkodobý finančný manažment
  riadenie obežného majetku, zostavenie plánu cash flow – riadenie zásob (materiálu vlastnej výroby, tovaru), posúdenie nákladov priamo závislých na veľkosti materiálu (nákladu dlhu, skladovacie, manipulovacie, poistenie), a nepriamo závislé (doprava, administratívne náklady, množstevné zľavy, možný nedostatok a problémy s výrobou), just in time, modely riadenia peňažných prostriedkov, zdrojov financovania a krátkodobé finančné trhy – bankové úvery (kontokorent, revolving, eskent, odkupo pohľadávok)
 • 5. kapitola: Dlhodobý finančný manažment
  investičné rozhodovaniej – účel investičních projektov (pre dosiahnutie cieľov podniku), peňažné, nákladové a ziskové kritériá, DCF, Index DCF = príjmy/výdaje, vnútorné výnosové percentá, kedy príjmy = výdajom, doba návratnosti nákladov na záskanie kapitálu a optimalizácie kapitálovej štruktúry – náklady kapitálu, ktorým financujeme aktíva / náklady štruktúry kapitálu, zdroje finacovania, dlhodobé: interné – odpisy a nerozdelený zist, externé – vlastné (vklady), cudzie (BU, leasing, projektové financovanie, podkapitalizovaný podnik – krátkodobý CK kryje dlhodobé aktíva, prekapitalizovaný – dlhodobý VK kryje krátkodobý majetok
 • 6. kapitola: Rozdeľovanie výsledku hospodárenia
  dividendová politika rozdeľovania HV
 • 7. kapitola: Finančná analýza podniku
  likvidita, rentabilita a zadĺženosť podniku, finančné trhy

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005, 681 s. Vysokoškolská učebnice (Linde). ISBN 80-720-1515-X.
RADOVÁ, Jarmila a Petr DVOŘÁK. Finanční matematika pro každého. 4. rozš. vyd. Praha: Grada, 2003, 259 s.Osobní a rodinné finance. ISBN 80-247-0473-0.
GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-86929-26-2.
KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Nová ekonomika: nové příležitosti?. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxi, 322 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.
KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací: nové příležitosti?. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008, xxi, 293 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-882-8.
MAREK, Petr a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika: podstata finančního mangementu : úvod do dividendové problematiky : modelování dividendové politiky. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000, 215 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1928-9
MAŘÍK, Miloš a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000, 215 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1957-2.
MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 164 s. C.H. Beck pro
praxi. ISBN 80-861-1961-0.
PERIASAMY, P a Pavla MAŘÍKOVÁ. A textbook of financial cost and management accounting: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010, 680 p. C.H. Beck pro praxi.
VALACH, Josef a Pavla MAŘÍKOVÁ. Finanční řízení podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota,
CF ROI. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-861-1921-1. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup