Dane v podnikaní

Dane v podnikaní
Dane v podnikaní

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Daně v podnikání
 • Lektor: Ing. Vladimíra Filipová
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – výpočet základov dane a celkové daňové povinnosti fyzickej osoby a zostavenie daňového priznania k dani z príjmu.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Základné informácie o daniach a daňovom systéme ČR.
  Vymedzenie podstaty dane a pojmu daňová politika. Daňová sústava ČR. Daňová sústava ČR. Stručná charakteristika jednotlivých daní. Orientácia v jednotlivých zákonoch.
 • 2. kapitola: Zákon o dani z príjmu.
  Daň z príjmu fyzických a právnických osob. Poplatníci DPFO, predmet DPFO, základ DPFO a výpočet daňovej povinnosti. Stanovenie a výpočet daňových základov. Zdravotné a sociálne poistenie z hľadiska dane z príjmu, poplatníci DPFO, schéma výpočtu základu dane u podnikatelských subjektov. Nezdaniteľné časti základu dane, výpočet dane, zľavy na daniach, daňové zvýhodnenie, výsledná daňová povinnosť. Výpočet základu dane u právnických osob, odpočítateľné a pripočítateľné položky, položky znižujúce základ dane, výpočet dane, zľavy na dani, výsledná daňová povinnost.
 • 3. kapitola: Zákon o diaľničnej dani.
  Poplatníci dane, predmet dane, oslobodenie od dane, sadzby dane, zľavy na dani, výpočet daňovej povinnosti, splatnosť dane, zálohy na daň.
 • 4. kapitola: Rezervy pre zaistenie základu dane z príjmu.
  Druhy rezerv, podmienky tvorby rezerv, opravné položky k pohľadávkam. Zákon o dani z nehnuteľností. Daň z pozemkov, daň zo stavieb. Predmet dane, poplatníci dane, oslobodenie od dane, základ dane, sadzby dane, splatnosť dane.
 • 5. kapitola: Zákon o dedickej dani, darovacej dani a dani z prevodu nehnuteľností.
  Poplatníci dane, predmet dane, základ dane, sadzba dane, oslobodenie od dane, daňové priznanie.
 • 6. kapitola: Zákon o DPH. 
  Vymedzenie základných pojmov. Zdaniteľné plnenie v tuzemsku, daň pri dovoze, oslobodené zdanitelné plnenia, výpočet daňovej povinnosti v daňovom priznaní, vlastná daňová povinnost a nadmerný odpočet, splatnosť dane, zdaňovacie obdobie.
 • 7. kapitola: Daňový poriadok.
  základné zásady správy daní, správca dane, daňový subjekt, určenie lehoty k daňovému úkonu, ochrana poskytovania informácií, dokumentácia, postupy pri správe daní, registračná povinnost, vymerovacie riadenie, platenie daní.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. -- KLAZAR, S. Cvičebnice Daňový systém ČR - 1.díl. Praha: VOX, 81 s. ISBN 978-80-86324-79-1.
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Cvičebnice Daňový systém ČR - 1.díl Základní prvky daňové techniky. Veřejné příjmy v České republice. Správa daní. Majetkové daně. Praha: VOX, 2007. 66 s. ISBN 978-80-86324-68-5.
VANČUROVÁ, A. -- SVÁTKOVÁ, S. Cvičebnice Daňový systém ČR - 3.díl. Praha: VOX, 2009. 46 s. ISBN 978-80-86324-81-4.
PITNER, L. -- BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-676-1.
KOUT, P. Daně : cvičné příklady pro studium předmětu. Praha: Institut Svazu účetních, 2010. ISBN 978-80-86716-64-0.
ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-746-1.
PELECH, P. -- PELC, V. Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978- 80-7263-663-1.
Daně z příjmů 2011. Ostrava: Sagit, 2011. ISBN 978-80-7208-826-3
DUŠEK, J. Daně z příjmů 2011 : přehledy, daňové a účetní tabulky. Praha: GradaPublishing, 2011. ISBN 978-80-247-3801-7.
Daňový řád ; Daňové zákony 2011 : vybraná ustanovení. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-765-5.
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-639-4.
PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-639-6.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup