Corporate Governance

Corporate Governance
Corporate Governance

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Corporate governance
 • Lektor: Lektor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, PhD.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu v rámci LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti corporate governance a to štúdiom relevantních historických súvislostí, deskripcií súčasného globálního stavu v oblasti akciových spoločnosti a ďalších ekonomických entít. Pozornosť bude venovaná systémom corporate governance a to ako z pohľadu ekonomického tak i právneho, potom jednotlivým atribútom tejto problematiky ako sú fiduciárne povinnosti, odmeňovanie manažérov alebo fúzie a akvizície.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Podstata akciovej spoločnosti 
  Genéza veľkých ekonomických entít. Genéza a história akciových spoločnosti. Význam veľkých ekonomických entít. Monopol a prirodzený monopol. „Podstata firmy“ (The Nature of the Firm). Transakčné náklady. Pohľad na akciovú spoločnosť ako na spleť kontraktov a ako na vec. Spoločnosť ako právnická osoba. Kúzlo „obmedzeného ručenia“. Entity shielding.
 • 2. kapitola: Corporate governance – pojem
  Oddelenie vlastníctva od riadenia. Vzťah akcionárov a manažmentu. Agency problem (principal – agent problém). Agency costs, vztah akcionárov, správnej rady a manažmentu. Rozptýlené a koncentrované vlastníctvo. Modely corporate governance. Anglická terminológia.
 • 3. kapitola: Fiduciárne povinnosti manažérov (Fiduciary duties).
  Povinnosť loajality, povinnosť starostlivosti, pravidlo obchodného úsudku, „tunelovanie“, úloha trhu a práva v tejto oblasti.
 • 4. kapitola: Odmeňovanie manažérov
  Motivácia a zlaďovanie záujmov manažérov so záujmami akcionárov. Metódy odmeňovania. Globálne rozdiely v odmeňovaní. Dodd-Frank Act. Kauza Ackermann. Kauza Grasso.
 • 5. kapitola: Správna rada a nezávislé direktórium
  Anglosaský versus nemecký model správnych orgánov, výhody a nevýhody. Personálne zloženie správnych orgánov. Zamestnanecké spolurozhodovanie. Nezávislé direktorium.
 • 6. kapitola: Rozptýlené vlastníctvo akcií
  Fenomén, podstata. Rozptýlené versus koncentrované vlastníctvo. Právne predpoklady pre existenciu rozptýleného vlastníctva.
 • 7. kapitola: Fúzia a akvizicia
  Fundamentálne zmeny v spoločnosti. Kontrola nad spoločnosťami a trhmi. Ochrana pred prevzatím. Ochrana menšinových akcionárov. Prevzatie spoločnosti Endesa.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľtvo, Rok vydania, ISBN): 
BORKOVEC, Aleš: Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Leges (2013), ISBN: 978-80-7502-019-2

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia