Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS
Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

 • Názov predmetu: Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom „bezpečnostný zbor“ v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnost vykonávaná podľa zvláštnych právnych predpisov a rolí, ktorú majú ako jedny zo základných či ostatních zložiek integrovaného záchranného systému. Študenti získajú informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť študentom taktiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačních stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnitra Českej republiky, hejtmana kraja či starosti obce s rozšířenou pôsobnosťou). Zoznámi sa samozrejme i so základnými právními predpismi, na kterých základe je táto spolupráca možná, a rôznymi modelovými postupmi kooperácie zložiek.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Integrovaný záchranný systém ako súčasť bezpečnostného systému štátu.
  Pojem „integrovaný záchranný systém“. Základná terminológia. Právna úprava integrovaného záchranného systému. Integrovaný záchranný systém ako nástroj spolupráce zložiek na mieste riešenia mimoriadnej udalosti. Základné zložky integrovaného záchranného systému a princípy ich spolupráce. Ostatné zložky integrovaného záchranného systému a poskytovanie plánovanej pomoci na vyžiadanie.
 • 2. kapitola: Polícia Českej republiky ako jedna zo základných zložiek IZS.
  Polícia Českej republiky ako jednotný ozbrojený bezpečnostný zbor. Právna úprava činností PČR. Organizačná štruktúra PČR. PČR ako jedna zo základných zložiek integrovaného záchranného systému. Účasť PČR na záchranných a likvidačných prácach. Základné úlohy príslušníkov PČR v rámci súčinnosti s ďalšími zložkami IZS pri riešení mimoriadnej udalosti. Základné oprávnenia príslušníkov PČR pri spoločnom zásahu.
 • 3. kapitola: Hasičský záchranný zbor Českej republiky a jednotky požiarnej ochrany zaradené do plošného pokrytia kraja jednotkami požiarnej ochrany ako jedna zo základných zložiek IZS.
  Právna úprava Hasičského záchranného zboru Českej republiky, jeho poslanie a rola v integrovanom záchrannom systéme. Štruktúra Hasičského záchranného zboru ČR. Ministerstvo vnútra – Generálne Riaditeľstvo HZS ČR. Hasičské záchranné zbory krajov. Operačné a informačné strediská HZS ČR. Úlohy HZS ČR v rámci IZS. Oprávnenie a povinnosti príslušníkov HZS ČR. Kategórie jednotiek požiarnej ochrany.
 • 4. kapitola: Poskytovatelia zdravotníckej záchrannej služby ako jedna zo základných zložiek IZS. Krízové riadenie v zdravotníctve.
  Právny rámec krízového riadnia v zdravotníctve. Podmienky poskytovania zdravotníckej záchrannej služby. Dostupnosť zdravotníckej záchrannej služby. Práva a povinnosti poskytovateľa zdravotníckej záchrannej služby. Zdravotnícke operačné stredisko. Práva a povinnosti členov výjazdovej skupiny. Povinnosti poskytovateľov akútnej ložkovej starostlivosti k zaisteniu návaznosti nimi poskytovaných zdravotných služieb. Podmienky pre zaistenie pripravenosti poskytovateľa ZZS na riešení mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Pracovište krízovej pripravenosti. Traumatologické plány. Financovanie činností poskytovateľa ZZS.
 • 5. kapitola: „Ostatné“ zložky integrovaného záchranného systému a ich spolupráca v IZS I.
  Princípy činnosti ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Poskytovanie plánovanej pomoci na vyžiadanie. Vyčlenené sily a prostriedky ozbrojených síl.
 • 6. kapitola: „Ostatné“ zložky integrovaného záchranného systému a ich spolupráca v IZS II.
  Ostatné ozbrojené bezpečnostné zbory. Ostatné záchranné zbory, napríklad záchranné zbory Banskej záchrannej služby. Neziskové organizácie a združenia občanov, ktoré sa dajú využiť k záchranným a likvidačným prácam.
 • 7. kapitola: Vzťahy v IZS.
  Koordinácie zložiek integrovaného záchranného systému. Stále orgány pre koordináciu zložiek integrovaného záchranného systému. Dokumentácia integrovaného záchranného systému. Modelové postupy spolupráce. Financovanie integrovaného záchranného systému.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: PAČR v . Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-866-3465-5. Praze, 2010. ISBN 978
HRIVNÁK, J -80án-7251 , Lenka BURDOVÁ a Lubomír -338-3.
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s. ISBN 978-
Příslušné právní předpisy vztahující se k jednotlivým kapitolám.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup