Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce
Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

 • Názov predmětu: Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce
 • Lektor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: test

Cieľ predmetu: Predmet sa zameriava na základné informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým organizačnému usporiadaniu konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie) a roli bezpečnostných otázok v ich prioritách. Stranou pozornosti nezostanú  budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Dôraz je kladený i na popis a kanály zapojenia Českej republiky do fungovania vyššie sledovaných organizácií.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Medzinárodná spolupráca a jej dôležitosť – hlavne s ohľadom na otázky bezpečnosti
  Aké môžu byť pozitiva medzinárodnej spolupráce – nielen v bezpečnostnej oblasti. A aké môžu byť negatíva „nespolupráce“. Konkrétne spôsoby a príklady pozitívneho dopadu medzinárodnej bezpečnostnej kooperácie. Členstvo Českej republiky v medzinárodných organizáciach bezpečnostného charakteru.
 • 2. kapitola: Európska únia: Strešné a pracovné orgány
  Dôležitosť bezpečnostnej agendy v „európskom procese“. Riadenie bezpečnosti v rámci únijnej štruktúry (pracovnej skupiny). Podrobnejší vhľad do rozhodovacieho mechanizmu demonštrovaný na konkrétnych projednávaných témach. Aktuálne výzvy a odhad ďalšieho vývoja.
 • 3. kapitola: Severoatlantická aliancia
  Bezpečnostné témy v rámci Aliancie. Vojenské a nevojenské poňatie bezpečnosti.
 • 4. kapitola: Organizácia spojených národov
  Etapy existencie Organizácie. Bezpečnostné témy svetovej organizácie. Peacekeeping versus peacebuilding. Konkrétne príklady medzinárodného angažmá pod hlavičkou Organizácie.
 • 5. kapitola: Ďalšie medzinárodné organizácie
  Medzinárodná agentura pre atómovú energiu, Rada Európy, Vyšehrádska skupina. Náplň jej činností s dôrazom na bezpečnostné otázky.
 • 6. kapitola: „Policajné“ platformy pre medzinárodnú spoluprácu
  Interpol, Europol, Pracovná skupina policajných náčelníkov, Policajná pracovná skupina k terorizmu a ďalšie štruktúry. Ako fungujú kanály a mechanizmy spolupráce? Čo od tejto spolupráce očakávať a aké sú ich limity?
 • 7. kapitola: Regionálne a lokálne aspekty medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce
  Spolupráca a komunikácia bezpečnostných zložiek Českej republiky so susednými krajinami. Spolupráca na miestnej úrovni, "medzinárodná bezpečnostná“ politika krajov a obcí. Euroregióny a role bezpečnosti v ich agende.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
PIKNA, Bohumil. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie, Praha: Linde, 2006, ISBN 80-7201-615-6.
Vade-mecum of Civil Protection in the European Union. Brussels: European Commission, 1999. bez ISBN.
Fakta a čísla Organizace spojených národů Praha: Informační centrum OSN v Praze, vychází každoročně
NATO příručka. North Atlantic Treaty Organisation, Informační a tisková kancelář, Brusel, vychází každoročně.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. <http://ochaonline.un.org>.
Council of Europe: Crisis Management. <http://www.consilium.europa.eu>.
Severoatlantická aliance. <http://www.nato.int>.
Severoatlantická aliance: NATO Aktual. <http://www.natoaktual.cz>.
Interpol. <http://www.interpol.int>.
Europol. <http://www.europol.europa.eu>. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup