Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment
Bezpečnostný a krízový manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pro MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

 • Názov predmetu: Bezpečnost a krizový management
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Zpôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s platnou právnou úpravou krízového riadenia v Českej republike, štruktúrou a jednotlivými prvkami bezpečnostného systému Českej republiky, vrátane jej úloh a pôsobnosťou a to i v náväznosti  na nadnárodnú úroveň. Študenti porozumejú princípom a systémom riadenia a riešenia situácie na území (na úrovní štát – kraj – obec – miesto zásahu), pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti a zoznámia sa s riešením následkov, napríklad živelných pohrom, alebo pri vyhlásení krízového stavu. Získajú prehľad o zásadách krízového plánovania i plánovania na podporu riešení mimoriadnych udalostí, o možnostiach a spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí na jednotlivých úrovniach verejnej správy i z pohľadu integrovaného záchranného systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú práve bezpečnostné zbory. Študenti si tiež vytvoria predstavu o veľmi aktuálnej a skloňovanej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodných spoluprácach v oblasti krízového riadenia a plánovania, riešení kríz a ochrany obyvatelstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a naväzujúcimi právnymi predpismi ústavneho charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa študenti tiež učia orientovať.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Bezpečnosť ako pojem a prístup ku konceptualizácií bezpečnosti.
  Vymedzenie pojmu „bezpečnost“. Prístupy ku konceptualizácií bezpečnosti. Vojenský a politicko – mocenský význam pojmu a teória medzinárodných vzťahov (realistická tradícia, revolučná tradícia, racionalistická tradícia). Kodaňská škola (subjekty bezpečnosti – aktéri, sektory či dimenzie bezpečnosti, intenzita či prah bezpečnosti). Human Security. Riadenie bezpečnosti a riadenie rizík.
 • 2. kapitola: Bezpečnostný systém českej republiky – právna úprava
  Strategická úroveň zaisťovania bezpečnosti Českej republiky. Základy právnej úpravy zaisťovania bezpečnosti Českej republiky. Bezpečnostný systém Českej republiky a jeho úloha.
 • 3. kapitola: Bezpečnostný systém Českej republiky a jeho prvky
  Ústredná a územná úroveň bezpečnostného systému Českej republiky, jej komponenty, jej pôsobnosť a vzájomné väzby. Subjekty, ktoré zaisťujú bezpečnost Českej republiky a subjekty, ktoré sa podieľajú na jej zaisťovaní.
 • 4. kapitola: Krízové riadenie v Českej republike
  Pojem „krízové riadenie“ a základná terminológia oboru. Právna úprava krízového riadenia v Českej republike. Implementácia povinností k ochrane európskej kritickej infraštruktúry do krízovej legislatívy. Krízová situácia vojenského a nevojenského charakteru. Orgány krízového riadenia a ich kompetencie. Druhy krízových stavov a ich charakteristika. Krízové opatrenia a ich charakteristika. Princípy zavedenia krízových stavov a krízových opatrení.
 • 5. kapitola: Postavenie jednotlivca v krízovej situácií a jeho ochrana
  Možnosti a limity obmedzenia práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí. Účel krízových opatrení. Právne aspekty implementácie krízových opatrení do  praxe. Ochrana jednotlivca pred nelegálnymi zásahmi moci verejnej do jeho privátnej sféry.
 • 6. kapitola: Ochrana kritickej infraštruktúry
  Pojmy „kritická infraštruktúra“, „európska kritická infraštruktúra“, „prvok kritickej infraštruktúry“, „prierezové kritériá“, „odvetvové kritéria“, „ochrana kritickej infraštruktúry“, „subjekt kritickej infraštruktúry“. Ochrana kritickej infraštruktúry vo svete – historický exkurz. Ochrana kritickej infraštruktúry v ČR – vývoj a súčasnosť. Ochrana kritickej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni (NATO, EU).
 • 7. kapitola: Medzinárodná spolupráca v oblasti krízového riadenia
  Zapojenie Českej republiky do medzinárodných bezpečnostných štruktúr. „Crisis management“ a jeho poňatie v Európskej únii. Prístupy Európskej únie k riešeniu kríz. Legislatívny rámec Európskej únie v oblasti „Civil Protection“, krízového riadenia a plánovania. Obmedzovanie rizika vzniku ozbrojeného konfliktu silami OSN. Spolupráca OSN v oblasti humanitárnej intervencie a prevencie katastrof. Civilné núdzové plánovanie vo väzbe štruktúry NATO.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s. ISBN 978-80-7251-400-7.
HRIVNÁK, Ján, Lenka BURDOVÁ a Lubomír POLÍVKA. Metody a nástroje řešení krizových situací. (Metody a nástroje řízení bezpečnosti). Základní údaje. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7251-304-8.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. II. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7251-357-4.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. III. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 171 s. ISBN 978-80-7251-362-8.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. 1. vyd. Praha: Policejní

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup