Bankovníctvo

Bankovníctvo
Bankovníctvo

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Bankovnictví
 • Lektor: Ing. Milan Ulrich
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Finančný systém / peniaze
  Finančný trh a jeho triedenie. Finanční sprostredkovatelia. Peniaze a ich definície. Emisné systémy peňazí. Menový prehľad. Banky a ich charakteristika. Bankovné bilancie. Členenie bankových sústav a bankových modelov. Činnosti obchodného a investičného bankovníctva. Druhy bánk. Súčasné trendy v bankovníctve.
 • 2. kapitola: Centrálne bankovníctvo
  Funkcie centrálných bánk. Bilancia centrálnej banky. Nástroje menovej politiky. Samostatnosť centrálnych bánk. Bankové regulácie a dohľad. Piliere bankovej regulácie a dohľadu. Základné previdlá pre činnost bánk. Česká národná banka. Menová politika ČNB od roku 1990. Súčasné nástroje menovej politiky ČNB.
 • 3. kapitola: Riadenie bánk
  Charakteristika riadenia bánk – bankový Manažment, funkcie bankového kapitálu, riadenie aktív a posív. Problematika bankových rezerv. Bankové riziká a ich riadenie.
 • 4. kapitola: Bankové produkty a úverovanie
  Všeobecná charakteristika bankových produtov. Cena bankových produktov. Úrokové sadzby. Triedenie bankových produktov. Bankové účty. Úverový proces. Bankové úverové produkty. Spôsoby čerpania a splácania úverov. Výška a spôsob stanovenia úrokovej sadzby. Zaistenie úveru. Štruktúra bankových úverových produktov.
 • 5. kapitola: Depozitné bankové produkty
  Bankové vklady a ich členenie. Bankové dlhopisy. Problematika stavebného sporenia. Vymedzenie a členenie platobného styku. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk a jeho organizácia. Nástroje platobného styku. Dokumentárne platobné inštrumenty.
 • 6. kapitola: Investičné bankovníctvo a cenné papiere
  Obchody investičného bankovníctva. Emisné obchody. Vlastné a sprostredkovateľské obchody. Depotné obchody. Majetková správa. Sprostredkovanie fúzií a akvizíc. Investičné poradenstvo. Finančné inžinierstvo. Problematika cenných papierov. Základné druhy cenných papierov.
 • 7. kapitola: Finančné investovanie
  Súčasná investičná teória. Analýzy trhov s cennými papiermi. Princípy a formy kolektívneho investovania. Klasifikácie fondov podľa platnej právnej úpravy ČR. Burzové trhy. Organizácie trhu s investičnými nástrojmi. Burzy v Českej republike. Finančné deriváty. Moderné štrukturované finančné produkty.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Andrle, P.: Dokumentární akreditiv v praxi. Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4830-6.
Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-515-3
Gladiš, D.: Naučte se investovat. Grada Publishing, 2006, ISBN 978-80-247-1205-5
Jílek, J.: Finanční trhy a investování. Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1653-4
Kohout, P., Hlušek, M.: Peníze, výnosy, rizika.Ekopress. 2002, ISBN 80-86119-48-3
Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress, 2011, ISBN 80-86929-70-5
Palouček, S.: Peníze, banky, finanční trhy. C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-152-9
Rejnuš, O.: Finanční trhy. Grada Publishing, 2014, ISBN 978-80-247-3671-6
Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, 2012, ISBN 978-80-7261-240-6
Schlossberger, O.: Platební služby. Management Press, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7261-238-3 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup