MBA - Manažment zdravotníctva

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Obor je zameraný predovšetkým na vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní, alebo farmaceutických firiem, či súkromných lekárov. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihláste sa do 30. 6. za zvýhodnenú cenu od 3.319,- EUR bez DPH a študujte od októbra.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • vytvoríte si funkčnú marketingovú stratégiiu pre vaše zdravotnícke zariadenie/oddelenie
 • naučíte sa lepšie motivovať, hodnotiť a náborovať kvalitných zamestnancov
 • osvojíte si mikroekonómiu a ekonomiku zdravotnej starostlivosti
 • aplikujete v praxi zásady hodnotenia kvality zdravotníckych služieb
 • osvojíte si techniky plánovania, komunikácie a analýz výkonnosti zdravotníckeho zariadenia
 • zoznámite se s fungovaním informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozici neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážime, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

ResearchSite - urológia, Urologická klinika 3 - LFUK v Praze, URO-LASER s.r.o.

"Důvodem mé volby nebyly samozřejmě jen pozitivní reference, ale i zájem rozšířit své ekonomicko-obchodní dovednosti v oblasti zdravotnictví s ohledem na to, že provozuji nestátní zdravotnické zařízení."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov postupne s najvýznamnejšími etapami vývoja medicínskej vedy s historickým kontextom vzniku komplexních liečebno-preventívnych zdravotnických systémov, spolu so základnými modelmi a formami financovania zdravotníckej starostlivosti vo svete na príklade Českej republiky, Veľkej Británie a USA. Ďalej vysvetliť podstatu ekonomických analytických modelov/postupov v zdravotníctve a ich využitie pre manažérske rozhodovanie v procese poskytovania zdravotníckych služieb.

Viac o predmete

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči Ing. Daniela Kandilaki Sylabus predmetu

Po absolvovaní kurzu bude študent poznať teoretické základy, z ktorých vychádza hodnotenie kvality v zdravotníctve a bude ich vedieť aplikovať do praxe. Zoznámi sa s teóriou kvality v zdravotníctve, jej zložením a limitáciami, matematickým zdôvodnením role produkčných nákladov pri uplatňovaní kvality v praxi, rolí marginálnych nákladov vo vzťahu k benefitom či užitočnosti. Naučí sa metodiku tvorby štandardov v zdravotníctve a posúdení ich role v systéme posudzovania kvality zdravotných služieb a zvládne kritéria, pomocou ktorých je kvalita v zdravotníckych službách oceňovaná.

Viac o predmete

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus predmetu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je zoznámenie sa študentov s teóriou manažmentu. Priblíženie základných prístupov k riadeniu a vedeniu. Priblíženie pojmu kvality zdravotníckej starostlivosti. Definovanie kultury zdravotníckeho zariadenia. Popis komunikácie a vzniku a fungovania tímov a skupín. Vysvetlenie podstaty plánovania a jej aplikácia v rôznych stupňoch vedenia. Aplikácia vybraných manažérskych analýz.

Viac o predmete

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah marketingu, hlavný dôraz je kladený na oblast zdravotníctva. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému riadeniu a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, modelu C, ktorý je vhodný pre oblast služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu, ale i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marektingovú kampaň.

Viac o predmete

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus predmetu

Študent by v prípade úspešného dokončenia kurzu mal byť schopný porozumíte obsahu pojmu verejného zdravia, respektíve zdravotníctva zameraného na verejné zdravie. Budú mu objasnené dopady verejného zdravotníctva na zdravotný stav populácie a princípy jeho fungovania v ĆR i vo svete. V rámci predmetu MBA štúdia Epidemiológie pre manažérov budú preberané základy biostatiky a epidemiológie pre manažérske využitie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. Sylabus predmetu

V prvej časti modulu budú študenti zoznámení so základmi mikroekonómie a ekonómie zdravotnej starostlivosti a so základnými spôsobmi a princípmi financovania zdravotníckych služieb. V druhej časti sa študenti zoznámia so základnými pojmami z oblasti poistenie a poisťovníctva a s princípmi fungovania zdravotného poistenia. Hlavný dôraz je kladený na znalosť ekonomických pojmov a kľúčových ekonomických zákonitostí s ohľadom na charakter ekonomických služieb. Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi spojenými s financovaním zdravotnej starostlivosti.

Viac o predmete

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov so základmi fungovania informačních a komunikačních technológií prenesených do zdravotníckeho systému a to hlavne vo významných aplikačných oblastiach podpory klinického a administratívneho procesu poskytovania zdravotníckej starostlivosti (E-health).

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Študenti sa v nadstavbe zoznámia s organizačnou teóriou a manažmentom zdravotníckysh služieb a organizáciou. Naučia sa chápať zdravotníctvo ako komplexne-adaptívne nelineárne dynamický systém s existenciou spätných vazieb. Študenti budú vedieť, ako efektívne naplňovať inkonzistentné ciele v medicínskych a ekonomických podmienkach. Absolvent by mal pochopiť zásadnú rolu vlastníka zdravotníckeho zariadenia a rolu manažéra zdravotníckeho zariadenia, ich zodpovednosť a kontrolu manažérskeho vedenia zdravotníckeho zariadenia. V závere by mal vedieť vytvoriť stratégiu zdravotníckej organizácie, pochopiť jej nevyhnutnosť v náväznosti na víziu, misiu a strategické ciele s jej väzbou na personál, ktorý tieto ciele pomáha naplniť.

Viac o predmete

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB
Študijný plan
PDF, 250,9 KB
Lektori
PDF, 590,6 KB
Kompletné sylaby
PDF, 991,6 KB

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup