MBA - Manažment zdravotníctva

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Obor je zameraný predovšetkým na vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní, alebo farmaceutických firiem, či súkromných lekárov. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihlášky do októbrových programov prijímame do 30. 6. 2018.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • vytvoríte si funkčnú marketingovú stratégiiu pre vaše zdravotnícke zariadenie/oddelenie
 • naučíte sa lepšie motivovať, hodnotiť a náborovať kvalitných zamestnancov
 • osvojíte si mikroekonómiu a ekonomiku zdravotnej starostlivosti
 • aplikujete v praxi zásady hodnotenia kvality zdravotníckych služieb
 • osvojíte si techniky plánovania, komunikácie a analýz výkonnosti zdravotníckeho zariadenia
 • zoznámite se s fungovaním informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozici neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážime, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

ResearchSite - urológia, Urologická klinika 3 - LFUK v Praze, URO-LASER s.r.o.

"Důvodem mé volby nebyly samozřejmě jen pozitivní reference, ale i zájem rozšířit své ekonomicko-obchodní dovednosti v oblasti zdravotnictví s ohledem na to, že provozuji nestátní zdravotnické zařízení."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Miroslav Jankůj

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov postupne s najvýznamnejšími etapami vývoja medicínskej vedy s historickým kontextom vzniku komplexních liečebno-preventívnych zdravotnických systémov, spolu so základnými modelmi a formami financovania zdravotníckej starostlivosti vo svete na príklade Českej republiky, Veľkej Británie a USA. Ďalej vysvetliť podstatu ekonomických analytických modelov/postupov v zdravotníctve a ich využitie pre manažérske rozhodovanie v procese poskytovania zdravotníckych služieb.

Viac o predmete

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči Ing. Daniela Kandilaki Sylabus predmetu

Po absolvovaní kurzu bude študent poznať teoretické základy, z ktorých vychádza hodnotenie kvality v zdravotníctve a bude ich vedieť aplikovať do praxe. Zoznámi sa s teóriou kvality v zdravotníctve, jej zložením a limitáciami, matematickým zdôvodnením role produkčných nákladov pri uplatňovaní kvality v praxi, rolí marginálnych nákladov vo vzťahu k benefitom či užitočnosti. Naučí sa metodiku tvorby štandardov v zdravotníctve a posúdení ich role v systéme posudzovania kvality zdravotných služieb a zvládne kritéria, pomocou ktorých je kvalita v zdravotníckych službách oceňovaná.

Viac o predmete

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus predmetu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je zoznámenie sa študentov s teóriou manažmentu. Priblíženie základných prístupov k riadeniu a vedeniu. Priblíženie pojmu kvality zdravotníckej starostlivosti. Definovanie kultury zdravotníckeho zariadenia. Popis komunikácie a vzniku a fungovania tímov a skupín. Vysvetlenie podstaty plánovania a jej aplikácia v rôznych stupňoch vedenia. Aplikácia vybraných manažérskych analýz.

Viac o predmete

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah marketingu, hlavný dôraz je kladený na oblast zdravotníctva. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému riadeniu a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, modelu C, ktorý je vhodný pre oblast služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu, ale i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marektingovú kampaň.

Viac o predmete

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus predmetu

Študent by v prípade úspešného dokončenia kurzu mal byť schopný porozumíte obsahu pojmu verejného zdravia, respektíve zdravotníctva zameraného na verejné zdravie. Budú mu objasnené dopady verejného zdravotníctva na zdravotný stav populácie a princípy jeho fungovania v ĆR i vo svete. V rámci predmetu MBA štúdia Epidemiológie pre manažérov budú preberané základy biostatiky a epidemiológie pre manažérske využitie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj Sylabus predmetu

V prvej časti modulu budú študenti zoznámení so základmi mikroekonómie a ekonómie zdravotnej starostlivosti a so základnými spôsobmi a princípmi financovania zdravotníckych služieb. V druhej časti sa študenti zoznámia so základnými pojmami z oblasti poistenie a poisťovníctva a s princípmi fungovania zdravotného poistenia. Hlavný dôraz je kladený na znalosť ekonomických pojmov a kľúčových ekonomických zákonitostí s ohľadom na charakter ekonomických služieb. Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi spojenými s financovaním zdravotnej starostlivosti.

Viac o predmete

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov so základmi fungovania informačních a komunikačních technológií prenesených do zdravotníckeho systému a to hlavne vo významných aplikačných oblastiach podpory klinického a administratívneho procesu poskytovania zdravotníckej starostlivosti (E-health).

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Študenti sa v nadstavbe zoznámia s organizačnou teóriou a manažmentom zdravotníckysh služieb a organizáciou. Naučia sa chápať zdravotníctvo ako komplexne-adaptívne nelineárne dynamický systém s existenciou spätných vazieb. Študenti budú vedieť, ako efektívne naplňovať inkonzistentné ciele v medicínskych a ekonomických podmienkach. Absolvent by mal pochopiť zásadnú rolu vlastníka zdravotníckeho zariadenia a rolu manažéra zdravotníckeho zariadenia, ich zodpovednosť a kontrolu manažérskeho vedenia zdravotníckeho zariadenia. V závere by mal vedieť vytvoriť stratégiu zdravotníckej organizácie, pochopiť jej nevyhnutnosť v náväznosti na víziu, misiu a strategické ciele s jej väzbou na personál, ktorý tieto ciele pomáha naplniť.

Viac o predmete

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Harmonogram
PDF, 244,1 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Študijný plan
PDF, 182,9 KB
Lektori
PDF, 590,1 KB
Kompletné sylaby
PDF, 700,6 KB
 E-book zdarma - Jak být lepším manažerem 
E-book zdarma!

10 TIPŮ, JAK BÝT LEPŠÍM MANAŽEREM

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup