MBA - Manažment verejnej správy

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Tento obor ocenia predovšetkým starostovia, primátori a tajomníci miest či obcí. Využijú ho však i podnikatelia a zamestnanci firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne štátni úradníci, vedúci oborov v štátnej správe i pracovníci obcí s prenesenou pôsobnosťou. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihlášky do októbrových programov prijímame do 30. 6. 2018.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si zásady krízovej komunikácie dôležitej hlavne v dnešnej dobe
 • budete úspešnejší pri tvorbe projektov financovaných EU
 • osvojíte si techniky risk-managementu vo verejnej správe
 • zostavíte plán rozvoja regiónu a regionálnej politiky
 • zorientujete se v systéme práva EU a jeho vzťahu k českej legislatíve
 • vďaka moderným konceptom riadenia maximalizujete výkonnosť vašeho úradu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA

Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

"Díky studiu jsem přemýšlel o věcech, které nastaly až za 2 roky, konkrétně ohledně voleb do zastupitelstva obce. Měl jsem již vypracovanou SWOT analýzu pro obec a v předvolebních slibech jsem si nemusel vymýšlet, ale pracoval jsem se skutečnými fakty."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Manažment verejnej správy
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - Manažment verejnej správy
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Finanční management ve veřejné správě

Finanční management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Seznámíte se s principy, postavením a fungováním soustavy veřejných rozpočtů a fondů a financováním veřejných služeb a statků z veřejných zdrojů. Získáte také poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování a rozvoji veřejných statků.

Viac o predmete

Informační management ve veřejné správě

Informační management ve veřejné správě Ing. Stanislav Pimek Sylabus predmetu

Študent získa prehľad o problematike informačných systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí. Zoznámi sa s informačnými technológiami využívanými vo verejnej správe. Pozná postupy, ktoré vyžaduje reformovaná verejná správa a ktoré podporujú proces informatizácie verejnej správy. Porozumie legislatívnym, technologickým a organizačným aspektom budovania informačných systémov vo verejnej správe a dozvie sa o posledných trendoch vo vývoji informačných systémov.

Viac o predmete

Krizový management

Krizový management Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.

Viac o predmete

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Viac o predmete

Strategický management ve veřejné správě

Strategický management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o nových a inovativních způsobech při strategickém řízení ve veřejné správě a zároveň jim nabídnout návod, jak tyto nové poznatky uplatňovat v praxi.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.

Viac o predmete

Projektový management

Projektový management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.

Viac o predmete

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.

Viac o predmete

Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu Ing. Markéta Novotná Sylabus predmetu

Predmet je v rámci štúdia MBA zameraný na zoznámenie sa so základnými princípmi analýzy a riešením rizík, doporučenými postupmi a metódami analýzy a riadenia rizík a ich aplikácie v podmienkach verejnej správy vrátane podmienok legislatívy, konkrétnymi príkladmi z rôznych oblastí verejnej správy a špecifickými podmienkami uplatnenia metód. Súčasťou modulu je osvojenie si základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód analýzy a riadenia rizík. Cieľom predmetu je posílenie kompetencií v oblasti verejnej správy a zvýšenie kvality riadenia a efektivity výkonnosti vo verejnej správe.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 602,0 KB
Štúdijný plan
PDF, 246,7 KB
Harmonogram
PDF, 244,1 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 713,0 KB
 E-book zdarma - Jak být lepším manažerem 
E-book zdarma!

10 TIPŮ, JAK BÝT LEPŠÍM MANAŽEREM

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup