MBA - Manažment verejnej správy

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Tento obor ocenia predovšetkým starostovia, primátori a tajomníci miest či obcí. Využijú ho však i podnikatelia a zamestnanci firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne štátni úradníci, vedúci oborov v štátnej správe i pracovníci obcí s prenesenou pôsobnosťou. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihláste sa do 30. 6. za zvýhodnenú cenu od 3.319,- EUR bez DPH a študujte od októbra.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si zásady krízovej komunikácie dôležitej hlavne v dnešnej dobe
 • budete úspešnejší pri tvorbe projektov financovaných EU
 • osvojíte si techniky risk-managementu vo verejnej správe
 • zostavíte plán rozvoja regiónu a regionálnej politiky
 • zorientujete se v systéme práva EU a jeho vzťahu k českej legislatíve
 • vďaka moderným konceptom riadenia maximalizujete výkonnosť vašeho úradu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA

Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

"Díky studiu jsem přemýšlel o věcech, které nastaly až za 2 roky, konkrétně ohledně voleb do zastupitelstva obce. Měl jsem již vypracovanou SWOT analýzu pro obec a v předvolebních slibech jsem si nemusel vymýšlet, ale pracoval jsem se skutečnými fakty."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Manažment verejnej správy
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - Manažment verejnej správy
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - Manažment verejnej správy
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Finančný manažment vo verejnej správe

Finančný manažment vo verejnej správe Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Zoznámite sa s princípmi, postavením a fungovaním sústavy verejných rozpočtov a fondov a financovaním verejných služieb a statkov z verejných zdrojov. Získate tiež poznatky o finančných vzťahoch, o princípoch hospodárenia s majetkom, postupoch rozpočtového plánovania na územnej úrovni, tvorbe rozpočtov pri zabezpečovaní a rozvoji verejných statkov. 

Viac o predmete

Informačný manažment vo verejnej správe

Informačný manažment vo verejnej správe Ing. Stanislav Pimek Sylabus predmetu

Študent získa prehľad o problematike informačných systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí. Zoznámi sa s informačnými technológiami využívanými vo verejnej správe. Pozná postupy, ktoré vyžaduje reformovaná verejná správa a ktoré podporujú proces informatizácie verejnej správy. Porozumie legislatívnym, technologickým a organizačným aspektom budovania informačných systémov vo verejnej správe a dozvie sa o posledných trendoch vo vývoji informačných systémov.

Viac o predmete

Krizový management

Krizový management Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.

Viac o predmete

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Viac o predmete

Strategický manažment vo verejnej správe

Strategický manažment vo verejnej správe Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné informácie o nových a inovatívnych spôsoboch pri strategickom riadení vo verejnej správe a zároveň im ponúknuť návod, ako tieto nové poznatky uplatniť v praxi. 

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.

Viac o predmete

Projektový manažment

Projektový manažment Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.

Viac o predmete

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.

Viac o predmete

Risk manažment pre verejnú správu

Risk manažment pre verejnú správu Ing. Markéta Novotná Sylabus predmetu

Predmet je v rámci štúdia MBA zameraný na zoznámenie sa so základnými princípmi analýzy a riešením rizík, doporučenými postupmi a metódami analýzy a riadenia rizík a ich aplikácie v podmienkach verejnej správy vrátane podmienok legislatívy, konkrétnymi príkladmi z rôznych oblastí verejnej správy a špecifickými podmienkami uplatnenia metód. Súčasťou modulu je osvojenie si základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód analýzy a riadenia rizík. Cieľom predmetu je posílenie kompetencií v oblasti verejnej správy a zvýšenie kvality riadenia a efektivity výkonnosti vo verejnej správe.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 602,0 KB
Štúdijný plan
PDF, 246,7 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 713,0 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup