MBA - Manažment obchodu

Obor rieši problematiku podnikania a obchodu nielen v rámci ČR, ale takisto v medzinárodnej perspektíve. Akcentuje tak globálny charakter obchodovania v dnešnej dobe. Obor je vyučovaný v českom jazyku. Cena už od 360,- EUR za mesiac.

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 6 dnů.

Prihláška

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si moderné nástroje on-line marketingu
 • vytvoríte jasnú marketingovú stratégiu pre vaše podnikanie
 • zoznámite sa s výhodami jednotlivých predajných modelov
 • dozviete sa ako cielene rozvíjať vzťahy so zákazníkmi v modeloch B2B, B2C, G2C
 • vyriešite hlavné úskalia pri expanzii vašeho podniku do zahraničia
 • osvojíte si zásady osobného rozvoja a time-managementu vo vzťahu k work-life balance

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážime, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Michal Beneš, MBA

Michal Beneš, MBA

Managing director - Bito

"Největší přínos studia shledávám především v tom, že většina předmětů je zaměřena na praktické využití. Tzn. vybral jsem si vzdělání, které mě i naši firmu posunulo dál."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Manažment obchodu
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Verejná správa
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Více o předmětu

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť študentov s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah marketingového riadenia a činnost marketingového oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu marketingového plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičních i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenia účinnosti marketingovej kampane. V závere predstavíme rozdiel medzi externou a internou komunikáciou, vrátane používaných nástrojov. Súčasťou bude i návod na efektívne vedenie porád.

Více o předmětu

Obchodní právo

Obchodní právo PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehlaď a pochopiť princípy a funkcie formálnej ( právnej) stránky obchodných vzťahov. Pochopiť, ako je možné využiť základných ujednaní a právnych princípov v prospech práce obchodníka a ujasniť si problematiku obchodného práva v medzinárodných súvislostiach.

Více o předmětu

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov s vývojom a významom predaja pre činnost obchodnej firmy. Objasníme predajnú činnosť vo firme, obchodné riadenie a obchodné plánovanie, vrátane forecastov a nutnosti riadenia pohľadávok. Predstavíme efektívny systém predaja. Dôležitým predpokladom efektívneho predaja je i kategorizácia zákazníkov a zostavenioe tourplanu. Uvedieme predpoklady a požadavky na kvalitního a úspešného predajcu. Poskytneme návod, ako viesť úspešne predajný dialóg či zvládnuť telefónny predaj alebo predaj v eshope. Záverečná časť predmetu je venovaná obchodným zvyklostiam v rôznych krajinách.

Více o předmětu

Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť poslucháčom postavenie a význam zahraničného obchodu pre ekonomiku Českej republiky a mieru zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Súčasne vysvetliť a zdôvodniť stávajúcu teritoriálnu a komoditnú štruktúru českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existujúce spoločenské a politické podmienky v ČR a v krajinách českého vývozu a dovozu. Študenti získajú prehľad o vývoji a súčasnej situácií v českom bankovnom sektore, ovládnu základné platobné inštrumenty používané v medzinárodnom obchode, rovnako ako sa zoznámia s podmienkami medzinárodnej prepravy, poisťovníctva, colnej agendy a aplikácií práva pri obchodovaní so zahraničím. Pre profesné pôsobenie študentov budú dôležité informácie o využívaní štátnej podpory, ktorá je subjektom v ČR poskytovaná, i praktické skúsenosti z členstva ČR v EU. Úlohou modulu je vytvoriť u študentov schopnosti zvládnuť po komerčné stránke obchodné jednanie so zahraničnými a tuzemskými partnermi a samostatne, so všetkými náležitosťami, realizovať obchodný prípad vývozu a dovozu, respektíve predaja a nákupu.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku, ako faktory ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a  pôsobiace na konkurencieschopnosť dodávaného produktu – na jeho dostupnosť, cenu, atď. V súvislosti s riadením podniku sa výuka sústreďuje na logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohoto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahŕňa problematiku duševnej hygieny, seberiadenie efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobné, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácie uplatnenia absolventov v živote, v manažmente, na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasne zvládnuť sociálne zakotvenie a aktívny životný štýl.

Více o předmětu

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.

Více o předmětu

Podpora prodeje

Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s podporou predaja (ďalej len PoP) ako dôležitou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through – the – line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná sponzoringu ako súčasť PoP a jeho vazbe na tzv. event. marketing, resp. jeho využitie v prospech obchodníka.

Více o předmětu

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s problematikou riadenia vzťahov so zákazníkmi – Customer relationship management (CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme chronológiu a relevanciu jednotlivých aktivít účastníkov procesu CRM z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, čo je predpokladom úšpešnej implementácie/realizácie CRM, ako filozofie riadenia podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 635,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 840,4 KB
Študijný plan
PDF, 168,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,3 KB

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.399 €

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.399 €
3.999 €

CEMI Akcia 1+1

až 10 splátok pre dvoch študentov
2
až 10
4.399 €
3.599 €

CEMI Americké MBA

jen pre obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 7.999 €
Viac informácií v sekcii školné
Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup