MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Obor je určený pre zamestnancov policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostné agentúry, štátnych úradníkov prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkov ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Obor je vyučovaný v českom jazyku. Cena už od 360,- EUR za mesiac.

Prihláste sa do 30. 6. za zvýhodnenú cenu od 3.319,- EUR bez DPH a študujte od októbra.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • splníte jednu z podmienok pre svoj kariérny postup
 • osvojíte si metódy krízového riadenia v rámci ČR/SR
 • dozviete sa, ako funguje medzinárodná spolupráca v bezpečnostnej oblasti
 • natrénujete si zásady krízovej komunikácie s verejnosťou
 • osvojíte si metódy náboru a motivácie pracovníkov IZS
 • budete plne pripravení na ochranu obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Bc. Petr Pudil, MBA

Bc. Petr Pudil, MBA

Komisár - Krajské riaditeľstvo polície Stredočeského kraja

"Osobně jsem před podáním přihlášky ke studiu na CEMI konzultoval rozsah a náročnost zvoleného oboru s absolventem tohoto institutu, který mě ujistil, že vynaložené finanční prostředky za studium jsou tím správným rozhodnutím."

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
Mgr. Pavla Schwingerová

Mgr. Pavla Schwingerová

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Bezpečnost a krizový management

Bezpečnost a krizový management Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s platnou právnou úpravou krízového riadenia v Českej republike, štruktúrou a jednotlivými prvkami bezpečnostného systému Českej republiky, vrátane jej úloh a pôsobnosťou a to i v náväznosti  na nadnárodnú úroveň. Študenti porozumejú princípom a systémom riadenia a riešenia situácie na území (na úrovní štát – kraj – obec – miesto zásahu), pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti a zoznámia sa s riešením následkov, napríklad živelných pohrom, alebo pri vyhlásení krízového stavu. Získajú prehľad o zásadách krízového plánovania i plánovania na podporu riešení mimoriadnych udalostí, o možnostiach a spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí na jednotlivých úrovniach verejnej správy i z pohľadu integrovaného záchranného systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú práve bezpečnostné zbory. Študenti si tiež vytvoria predstavu o veľmi aktuálnej a skloňovanej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodných spoluprácach v oblasti krízového riadenia a plánovania, riešení kríz a ochrany obyvatelstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a naväzujúcimi právnymi predpismi ústavneho charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa študenti tiež učia orientovať.

Viac o predmete

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Predmet sa zameriava na základné informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým organizačnému usporiadaniu konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie) a roli bezpečnostných otázok v ich prioritách. Stranou pozornosti nezostanú  budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Dôraz je kladený i na popis a kanály zapojenia Českej republiky do fungovania vyššie sledovaných organizácií.

Viac o predmete

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom „bezpečnostný zbor“ v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnost vykonávaná podľa zvláštnych právnych predpisov a rolí, ktorú majú ako jedny zo základných či ostatních zložiek integrovaného záchranného systému. Študenti získajú informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť študentom taktiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačních stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnitra Českej republiky, hejtmana kraja či starosti obce s rozšířenou pôsobnosťou). Zoznámi sa samozrejme i so základnými právními predpismi, na kterých základe je táto spolupráca možná, a rôznymi modelovými postupmi kooperácie zložiek.

Viac o predmete

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus predmetu

Predmět si v rámci MBA štúdia kladie za cieľ zoznámiť študentov s možnosťami úspešného vedenia komunikácie s verejnosťou. Čo je Public Relations a jeho typy. Súčasťou predmetu je objasnenie úlohy tlačového hovorcu, priblíženie možnosti komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami i využívaní všetkých typov médií. Študenti sa budú zoznamovať s tým, jako postupovať pri poskytovaní informácií (vrátane krízovej komunikácie), ako vytvárať tlačové  materiály i komunikačné kampane. Predmet bude doplnený ukážkami úspěšných komunikačních projektov, realizovaných v poslednej dobe v ČR.

Viac o predmete

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Modul si v rámci štúdia MBA kladie za cieľ zoznámiť študentov s konceptom  „bezpečnosti nezaisťovanej štátom“ a subjekty, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (miestna polícia, súkromné bezpečnostné služby, verejné stráže, inštitúcie zriaďované krajom, neštátne organizácie aktívne v oblasti bezpečnosti). Zmienená je i téma koordinačných dohôd medzi obcami a Políciou Českej republiky. Pozornosť bude venovaná i bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivca (pojem Bezpečnostná lokalita, primeraná obrana atď.).

Viac o predmete

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s riadením opatrení k ochrane obyvatelstva a rozhdovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Jedná sa o situácie, kedy je potreba rozhodnúť a učiniť určité opatrenia k ochrane životov a zdravia obyvateľov, ich majetku či životného prostredia pred hroziacou udalosťou (napríklad varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite pomocou sirén, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následkami mimoriadnej udalosti, zaistiť evakuovaním ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou, zabezpečiť výdaj prostriedkov individuálnej ochrany atď.). Právne predpisy stanovia povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, výkonným zložkám, ale i právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Orientácia v základných aspektoch tejto problematiky je preto dôležitá hlavne pre stredný a vyšší Manažment všetkých týchto subjektov. Predmet nahliada na problematiku ochrany obyvatelstva jako z pohľadu tých, ktorým zákon  stanoví určité úlohy a povinnosti k ochrane obyvateľstva (vyplývajúcich z výkonu ich funkcie), tak i z pohľadu fyzických osôb samotných, ktoré sú v dosledku týchto opatrení obmedzované na svojich právach a majú povinnost sa týmto opatreniam podriadiť.

Viac o predmete

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Viac o predmete

Profesní etika

Profesní etika PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je prispieť k formovaniu a kultivácií etických  aspektov správania, rozhodovania a jednania policajtov, právnikov v bezpečnostných službách a vo verejnej správe, čo je jedným z rozhodujúcich predpokladov svedomitého a riadneho výkonu ich služby. Vo svojich prvých dvoch kapitolách je kurz orientovaný na vymedzenie základných etických pojmov, rekapitulácií kľúčových slov v dejinách i súčasnosti, v rámci európskeho etického myslenia. V nasledujúcej kapitole sa témy rozdeľujú na vztah jedinca a spoločnosti, morálky a práva, na problematiku spravodlivosti. Kurz predkladá účastníkom kľúčové etické aspekty verejnej správy s hlavným zameraním na porozumenie verejnej správy. Kurz plynule prechádza k otvoreniu základných etických nárokov, ktoré sú vznášané na manažérsku profesiu a na vybrané profesie v oblasti práva (sudca, advokát, štátny zástupca). Pozornosť je venovaná rozličným podobám neetického správania a jednania (korupcia, šikana na pracovisku apod.). Vo svojej záverečnej kapitole sa výuka sústreďuje na základné témy profesnej etiky polície: vychádza z charakteristiky policajnej subkultúry a jej etických konotácií, vymedzuje úlohu policie v demokratickom právnom štáte a jej vzťah k verejnosti. Predmet uvádza študentov do sféry hodnotových a normatívnych požiadavkov, kladených na policajnú prácu, na etické aspekty rozličných druhov policajných činností a na interpretáciu príčin, podôb a riešenia hlavných druhov neetického správania policajtov (korupcie a neprimerané užitie donucovacích prostriedkov).

Viac o predmete

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Lektori
PDF, 334,3 KB
Študijný plan
PDF, 173,9 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 1 004,9 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup