Modernizovaná koncepcia MBA štúdia

Na základe spätnej väzby od našich viac ako 1700 študentov a 8 rokov skúseností s výučbou MBA sme sa rozhodli modernizovať koncepciu MBA štúdia tak, aby bolo pre našich študentov ešte atraktívnejšie a prinieslo im ešte viac praktických vedomostí.

Spoločný manažérsky zameraný prvý semester

Všetci naši noví študenti slovenských MBA odborov preto už od októbra 2019 absolvujú spoločný manažérsky zameraný prvý semester, do ktorého sme zaradili kľúčové predmety, v ktorých študenti načerpajú komplexné znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér, naučia sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciálu inovácií. Zistí tiež, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesijnom, ale i osobnom živote.

Tieto predmety, ktoré sú nevyhnutné a 100% využiteľné pre každého manažéra, bez ohľadu na jeho študijný odbor, sú: 

Moderní manažment a leadership - Ing. Eva Matoušková 

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o modernom manažmente a jeho význame pre súčasné úspešné fungovanie organizácie. Zoznámime Vás s historickým vývojom v oblasti manažmentu. Po absolvovaní tohto predmetu budete poznať najdôležitejšie role, funkcie a kompetencie manažéra. Okrem toho uvedieme prehľad a budeme charakterizovať jednotlivé manažérske štýly. Dôležitou súčasťou tohto predmetu sú poznatky o význame osobnosti manažéra pre úspech organizácie. Budú Vám predstavené nevyhnutné osobnostné predpoklady manažéra, potrebné znalosti, vlastnosti, motivácia a potreby, a tiež, aké by mal mať manažérske zručnosti. Nezabudneme uviesť tiež jednotlivé oblasti, ktoré by mal spĺňať manažér, ktorý sa správa eticky. V predmete Vám bude vysvetlený rozdiel medzi lídrom a manažérom. V samostatnej časti objasníme podstatu leadershipu. Veríme, že bude pre vás prínosom aj kapitola, v ktorej prezradíme zásady efektívneho riadenia porád. Nezabudneme však ani na tímovú spoluprácu a riadenie tímov.

Manažment osobného rozvoja - Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť so sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebepoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky seberiadenia, rokovania s ľuďmi a komunikácie s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktami a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzania s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak v zdieľanej podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Strategický manažment - Ing. Marie Kubánková, Ph.D

Cieľom predmetu strategický manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť Vás s metódami strategickej analýzy a ukázať, ako ju využiť pre plánovanie a implementáciu strategických rozhodnutí. Význam strategického manažmentu súvisí so zmenami, ktoré prebiehajú v podnikateľskom prostredí a nutnosťou sledovať a vyhodnocovať veľké množstvo informácií. Naučíte sa, ako stanoviť dosiahnuteľné ciele, ako zvoliť správnu stratégiu, motivovať stakeholdermi a reagovať na meniace sa podmienky. Predmet Vám pomôže analyzovať možnosti a potenciál Vašej organizácie (alebo jej časti) a pomôže Vám posúdiť pridanú hodnotu produktu. Predmet je koncipovaný tak, aby Vám pomohol rozvíjať Vaše profesijné aktivity, zlepšiť spôsob rozhodovania, aby Vám ukázal niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožnil Vám aplikovať ten, ktorý Vám podľa odboru a zamerania najviac vyhovuje.

Manažment projektov, zmien a inovácií - Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikáciami kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúca sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Odborný druhý semester s unikátnou možnosťou voľby 2 predmetov

V druhom semestri potom absolvujete odborne zamerané predmety svoje študijné špecializácie, navyše s možnosťou vybrať si dva voliteľné predmety presne podľa svojich potrieb. V rámci slovenských MBA odborov môžete vyberať aktuálne z 8 MBA špecializovaných MBA odborov a desiatok voliteľných predmetov:

MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

MBA - EXECUTIVE MBA

HR - MANAŽMENT

MBA - MANAŽMENT OBCHODU

MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA

MBA - MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

MBA - REALITNÍ MANAGEMENT

Chcem sa pozrieť na zoznam voliteľných predmetov 

Ešte väčší dôraz na riešenie praktických tém a konzultácie s odborníkmi 

Všetky predmety slovensky vyučovaných MBA odborov sú od októbra 2019 zakončené vypracovaním seminárne práce, v ktorej študent rieši konkrétnu tému zo svojej praxe, týkajúce sa daného predmetu, prípadne niektoré z modelových tém pripravených lektorom. Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi - expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať pri každom predmete ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárna práca) . Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka súkromným konzultáciám s odborníkom. 

Seminárna práca je spracovávaná v rozsahu 7-10 strán formátu A4, z toho musí ísť aspoň o 8 normostrán textu. Seminárne práce je lektorom ohodnotená percentuálne, pričom 50% a viac znamená úspešné absolvovanie daného predmetu. 

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší profesijný život. Celkom takto počas svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných seminárnych prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

 

Zaujala vás nová koncepcia nášho MBA štúdia? 

Podajte si prihlášku ešte dnes!

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia