Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

  • Garant oboru
  • MBA - Ekonomika a finančný manažment

Prof. Ing. Eva cihelková, CSc. získala pedagogicko-vedeckú hodnosť profesora v roku 2004. Počas svojej bohatej praxe absolvovala viacero pobytov v zahraničí, najmä na Rijksuniversitair Centrum Antwerpen v Antverpách (Belgicko), Staffordshire University vo Stoke-on-Trent (Veľká Británia), Rochester Institute of Technology v Rochesteru (USA) a Renmin University of China, Peking (Čína). Prof. Cihelková dlhodobo pôsobila na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 1993 do augusta 2013 bola vedúcou katedry svetovej ekonomiky. Od roku 2005 do roku 2012 vykonávala tiež funkciu prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov pre vedeckú činnosť a doktorandské štúdium. Na VŠE založila Centrum európskych štúdií a po dlhú dobu bola jeho riaditeľkou. V rokoch 2007-2013 bola vedúcou fakultného Výskumného zámeru \"Governance v kontexte globalizovaného hospodárstva a spoločnosti\". V súčasnej dobe okrem výučby na CEMI pôsobí ako profesorka na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Špecializuje sa na všeobecné tendencie vývoja svetovej ekonomiky, komparatívnu ekonomiku a regionálne štúdia. Vo svojom odbore je uznávaným odborníkom. Bola nositeľkou projektu Jean Monnet Komisie Európskej únie a riešiteľkou (spoluřešitelkou) rady grantových úloh (Grantové agentúry ČR, MZV SR, MŠ SR a pod.). Pôsobí v niekoľkých redakčných radách prestížnych časopisov (Medzinárodné vzťahy, Creative and Knowledge Society - Slovensko, Politická ekonómia, Súčasná Európa - Česká republika). Je autorkou či spoluautorkou mnohých knižných publikácií, napísala viac ako štyri desiatky vysokoškolských učebných textov a okolo sto odborných článkov, príspevkov do zborníkov a výskumných prác, ktoré boli publikované doma aj v zahraničí. Medzi jej najznámejšie monografie patrí knihy Vonkajšie ekonomické vzťahy Európskej únie. Praha: C. H. Beck, 2003, a Aktuálne otázky svetovej ekonomiky. Premeny a governance. Praha: Professional Publishing, 2012; a ďalej rad kolektívnych monografií, publikovaných väčšinou v nakladateľstvách C. H. Beck, Oeconomica a Professional publishing. Za svoju publikačnú činnosť získala na Fakulte medzinárodných vzťahov aj VŠE mnoho cien.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup