100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Compliance: Pre niektoré firmy ešte stále neznáme slovo – čo prináša?

30. marec 2022
Compliance: Pre niektoré firmy ešte stále neznáme slovo – čo prináša?

Korporátna compliance by mala byť nevyhnutnou súčasťou vašich obchodných operácií – a to bez ohľadu na odvetvie. Každopádne veľa firiem stále netuší, čo si pod pojmom „compliance“ predstaviť. Čo to znamená firemná compliance, aký je jej účel a prečo je dôležité ju dodržovať?

Ako firma riadi dodržovanie predpisov a zmierňuje riziká? Prijímanie preventívnych opatrení v rámci compliance sa môže prejaviť ako nepríjemné, viac menej z dlhodobého hľadiska to spoločnosti ušetrí nemalé peniaze.

Porušenie compliance – teda súladu s predpismi – môže viesť k pokutám, súdnym sporom, strate reputácie a ďalším nepríjemnostiam. Riešením je zavedenie tzv. korporátnej compliance v rámci compliance programu. Čo presne „compliance“ znamená, aký je jej účel a ako vo firme vytvoriť úspešný compliance program?

Čo je to korporátna compliance?

Definícia anglického slova „compliance“ by sa dala zhrnúť ako „dodržovanie predpisov“ alebo „plnenie pravidiel a noriem“. V podnikovom svete je compliance definovaná ako proces, ktorý zaisťuje, že spoločnosť a jej zamestnanci dodržujú všetky zákony, predpisy, normy a etické postupy, ktoré sa vzťahujú na danú firmu a odvetvie.  

Korporátna compliance zahrňuje ako interné zásady a postupy, tak štátne zákony. Vynucovanie dodržovania predpisov pomáha spoločnosti predchádzať a odhaľovať porušenie pravidiel, čo ju chráni pred pokutami a súdnymi spormi.

V rámci firemnej compliance teda musí byť splnené určité požiadavky nariadené uznávanými riadiacimi orgánmi. Dodržovanie týchto vopred nastavených požiadaviek znamená, že daná spoločnosť môže fungovať legálne a bezpečne.

V kontexte compliance sa takisto hovorí o rôznej zodpovednosti spoločnosti. Podniky splňujúce požiadavky sú si vedomé, že pristupujú zodpovedne ako ku svojim zamestnancom, tak ku klientom. Ako náhle jasne plnia regulačné požiadavky, vytvárajú si pozitívnu obchodnú povesť. To je len jedna z výhod dodržovania compliance. Ďalšie z nich si uvedieme nižšie.

Aký je účel korporátnej compliance?

Hlavný účel dodržovania predpisov je jednoduchý – ide o identifikáciu varových signálov a predchádzania problémových miest vo firme. Opäť ale platí, že vážne nedodržanie môže v budúcnosti mať za následok pokuty, alebo penále.

Okrem toho korporátna compliance pomáha zamestnancom konať zodpovedne. Efektívny compliance program naučí zamestnancov, aby sa k sebe v práci správali profesionálne a presadzovali firemné hodnoty na pracovisku i mimo neho.

Práve preto je dôležité nepovažovať zhodu s predpismi za samozrejmosť, ale aktívne vo firme v rámci compliance programu nastaviť procesy, ktoré povedú k dodržovaniu predpisov a zamedzia protiprávnemu konaniu.

Prečo brať firemnú compliance vážne?

Nastavenie dodržovania predpisov môže mať veľký dopad na podnikanie interne i externe. Nižšie uvedieme niekoľko dôvodov, prečo by spoločnosť mala brať dodržovanie predpisov vážne:

Vyhnutie sa právnej zodpovednosti

Žiadna spoločnosť by sa nechcela dostať do právnych sporov a čeliť trestnému stíhaniu kvôli nedodržovaniu zákona. Okrem toho, že pri súdnych ťahaniciach utrpí povesť spoločnosti, právne spory takisto predstavujú veľké finančné straty.

Poznámka: Korporátna compliance znamená nielen naučiť sa základné právne predpisy vzťahujúce sa na spoločnosť, ale takisto ju v rámci podnikania uplatňovať.

Zvýšenie produktivity

Dodržovanie predpisov pomáha vytvárať silné obchodné štandardy. Jedná sa o spôsob, akým firma vytvára pozitívne pracovné prostredie a zdravú kultúru. Zamestnanci chcú pracovisko, kde sa cítia bezpečne a je o nich dobre postarané. Toho je možné dosiahnuť jedine vtedy, pokiaľ má firma jasný firemný model. Tento model môže byť súborom pokynov, alebo zásad, ktoré zamestnancom a klientom zaistia spravodlivosť a bezpečnosť.

Z akého dôvodu na compliance záleží?

Čím je spoločnosť väčšia, tým dôležitejším sa stáva dodržovanie predpisov – a to ako při príjimaní nových zamestnancov a ukončovaní pracovných pomerov, tak v otázkach diskriminácie v zamestnaní, obťažovania, bezpečnosti, miezd či benefitov.

Korporátna compliance je dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov:

 • Zníženie rizika prípadných pokút, sankcií, pracovných stávok, súdnych sporov, alebo uzatvorenia spoločnosti.

 • Bezpečnostné a ochranné opatrenia pomáhajú predchádzať zraneniam, požiarom apod.

 • Dodržovanie zákonných požiadaviek a voliteľných certifikácií vzbudzuje dôveru medzi zákazníkmi a zvyšuje konkurenčnú výhodu.

 • Spokojnosť zamestnancov sa zvyšuje, pokiaľ pracovníci vedia, že sa nachádzajú v bezpečnom profesionálnom a spravodlivom prostredí.

Compliance program, alebo ako správne nastaviť dodržovanie predpisov

Efektívny program zlepšuje komunikáciu medzi vedením a zamestnancami. Mal by zahrňovať proces vytvárania, aktualizácie, distribúcie a sledovania zásad dodržovania predpisov.

Firemný compliance program musí byť integrovaný v celom podniku, od správy externých predpisov a interných zásad až po komplexné školenie zamestnancov. Koniec koncov, zamestnanci nemôžu niesť zodpovednosť za pravidlá a predpisy, o ktorých nevedia, že existujú.

Tým, že spoločnosť zaistí, aby všetky oddelenia a zamestnanci spolupracovali na dodržovaní štandardov, môže zmierniť riziko závažných zlyhaní a porušení.

Aký je účel compliance programu?

Účelom firemného programu pre dodržovanie predpisov je chrániť podnikanie. Compliance program pomáha firme vyhnúť sa plytvaniu, podvodom, zneužívaniu, diskriminácií a ďalším praktikám, ktoré by narušovali prevádzku a ohrozovali spoločnosť. Ako náhle sú zamestnanci riadne preškolení o požiadavkách na dodržovanie predpisov, je pravdepodobnejšie, že rozpoznajú a nahlásia nezákonnú, alebo neetickú činnosť.

Nastavenie a dodržovanie pravidiel nabáda zamestnancov k tomu, aby dobre robili svoju prácu, dosahovali kariérnych cieľov a udržovali zákazníkov spokojných. Uvedomelá spoločnosť dodržujúca predpisy tak môže ľahšie dosiahnuť svojich cieľov a rýchlejšie rásť.

Ako vytvoriť úspešný firemný compliance program?

Compliance program by mal byť starostlivo naplánovaný a implementovaný školiacimi programami, ktoré zaručia, že pracovníci budú dobre oboznámení vo všetkých oblastiach dodržovania predpisov.

Nižšie uvádzame kroky k vytvoreniu firemného compliance programu:

Určenie zodpovedných osôb

V závislosti na svojej veľkosti môže spoločnosť mať jedného, alebo viac osôb zodpovedných za dodržovanie predpisov. Tieto osoby musia mať právomoc presadzovať pravidlá a vyzývať zamestnancov na všetkých úrovniach k zodpovednosti.

Dodržovanie pravidiel začína u vedúcich pozícií

Aby program fungoval, musí sa s dodržovaním pravidiel začať od najvyšších postov. Riaditelia i vysoko postavení manažéri by mali podporovať etické správanie a otvorene hovoriť o dôležitosti dodržovania predpisov. Vedúci predstavitelia spoločnosti by mali podporovať vstup radových zamestnancov do programu a zdôrazňovať, že nebudú potrestaní za oznámenie nezákonného, alebo neetického správania.

Vykonávanie hodnotenia rizík

K vytvoreniu účinného programu je potrebné vedieť, ktoré oblasti dodržovania predpisov predstavujú pre organizáciu najvyššie riziká. Ako náhle sú tieto oblasti určené, môže sa spoločnosť zamerať na svoje zdroj a ich riešenie.

Vytvorenie a udržovanie etického kódexu, zásad a štandardov

Firemný compliance program potrebuje dobre definovaný etický kódex. Prečo? Pretože ten môže pomôcť definovať účel celého programu a nastaviť očakávané správanie

Etický kódex tak funguje ako základ programu a mal by objasňovať nasledujúce kľúčové body:

 • Kto je zodpovedný za riadenie programu

 • Ako majú zamestnanci hlásať pochybenie

 • Disciplinárne opatrenia za porušenie etického kódexu

Firemné zásady by mali stavať na tomto základe a poskytovať pokyny pre konkrétne oblasti dodržovania predpisov. Môžu napríklad riešiť bežné porušenia firemných predpisov, ako je:

 • korupcia

 • stret záujmov

 • uchovávanie záznamov

 • daňové praktiky

 • apod.

Riadne preškolenie všetkých zamestnancov

Zásady dodržovania predpisov a štandardy sú k ničomu, pokiaľ ich zamestnanci nedodržujú. Po vytvorení zásad a postupov pre firemný compliance program je nutné ich šírenie medzi všetkých zamestnancov.

Zamestnanci by mali byť vyškolení v oblasti zákonov, predpisov, podnikových zásad a zakázaného správania. Okrem fyzického školenia je možné informovať zamestnancov pomocou moderných nástrojov. Napríklad správny software umožňuje distribuovať zásady, vykonávať školenie, vytvárať vlastné testy a mnoho ďalších.

Zdokonaľte sa i vy v správnom riadení spoločnosti napríklad v rámci obľúbeného MBA odboru  Podnikový manažment.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.