Štipendium pre hendikepovaných - Erika Štajerová

Postrehy pani Štajerové k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Úvodné stretnutie sa organizovalo v konferenčnom centre Tower. Na začiatku prebehlo privítanie a úvod do štúdia s vysvetlením jeho podmienok a ukážkou e-learningové systému a správnej práce s ním. Nasledovali jednotlivé bloky informačných stretnutí s lektormi inštitútu, ktorí nás informovali o priebehu a osnove predmetu, taktiež o podmienkach úspešného ukončenia. Oceňujem výbornú organizáciu úvodného stretnutia, hĺbku a odbornosť informácií zo strany lektorov a vhodne zvolené priestory v konferenčnom centre. Teším sa nasledujúci rok štúdia, nakoľko mi forma e-learningového vzdelávania vyhovuje, vzhľadom na možnosť časové manažmentu štúdia z mojej strany.

 


Prvý semester:
Po úspešnom uzavretí  prvého semestru som za zúčastnila na úvodnom stretnutí, ktorým sa začal druhý semester. Úvodné stretnutie prebiehalo v podobnom duchu ako to prvé. V systéme Fronter sú sprístupnené študijné texty a prezentácie jednotlivých predmetov. Študijné texty sú písané pútavo, s množstvom praktických príkladov z praxe. Aj týchto skrípt je možné čerpať  informácie pri písaný seminárnych prác a taktiež diplomovej práce, na ktorých už pracujem.


Zhodnotenie celého štúdia:

Pre štúdium na CEMI som sa rozhodla na základe pozitívnych referencií, širokej ponuky odborov a hlavne možnosti študovať daný program online. Z daných odborov som si vybrala Manažment obchodu, pri ktorom sa mi páčila skladba a obsah jednotlivých predmetov. Online výuku hodnotím vysoko pozitívne, cez e-learningový systém Fronter sú k dispozícií štúdijné materiály, ktoré má študent možnosť študovať flexibilne podľa svojich časových možností. Predmety sú ukončené seminárnou prácou alebo testom. Počas roka sa konajú jednotlivé úvodné stretnutia k semestrom, cez ktoré má študent možnosť spoznať jednotlivé predmety aj lektorov. Podmienkou pre ukončenie štúdia je vypracovanie diplomovej práce, v ktorej sa rieši aktuálny manažérsky problém podľa výberu študenta. Celé štúdium na CEMI hodnotím prínosne, nakoľko som načerpala nové vedomosti a otvorili sa mi nové obzory v danej problematike, ktoré môžem následne uplatniť v praxi.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup