100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Strategic Planning

Strategic Planning
Strategic Planning

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu:​ Strategic Planning 
 • Lektor/ka: Bc. Alvaro Aznar, MBA
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: :​ Předmět integruje své akademické a praktické cíle, které dají studentům akademické znalosti i jasné kroky a postupy, aby uvedly obsah v praxi v jejich stávajících nebo budoucích společnostech. Prezentované strategické nástroje slouží jako nástroje k zamyšlení. Důraz je zaměřen na pochopení, kdy a jak je používat. Studenti nejen získají sbírku strategických nástrojů, ale co je důležitější, jak je začlenit do firemní prezentace, aby posílily strategické myšlení manažera a jak je začlenit do procesu strategického řízení firmy.

Obsah předmětu: 
Tento modul zahrnuje hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

 • 1. kapitola: Obecné cíle, fáze a myšlenkové školy
  Historický přehled strategického plánování s odkazy na Taylorův vědecký management a na Ansoffovu adaptaci na strategické plánování. Budou vysvětleny hlavní myšlenkové směry v oblasti strategického plánování a podpořeny dvěma texty: Mintzberg, 1990; a Mc Kiernan, 1997. Vysvětlení definice a orientace strategického plánování, podpořeno četbou a videy na Porter, M., 1996, What is strategic planning? Fáze strategického plánování a návody na jejich integraci. Popsané fáze: analýza trhu, interní analýza, strategická formulace, nasazení, komunikace, realizace, kontrola a aktualizace.
 • 2. kapitola: Nástroje strategického plánování a rámce - úvod a externí analýza
  Každý student si vybere společnost, jednotlivě nebo ve skupinách, a ilustruje následující nástroje, které budou vysvětleny v prezentaci a diskutovány v lekci:
  Tyto nástroje budou prezentovány k provedení základní analýzy vybrané společnosti:
  - SWOT analýza: budou uvedeny silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti a bude provedena analýza toho, jak je operacionalizovat.
  - Porterův model pěti sil: Tato analýza zdůrazňuje, proč je vhodné analyzovat potenciál cílového trhu. Vysvětluje, jak jsou distribuovány tržní zisky a jaká strategii by mohla být přijata.
  - Pest analýza: Analýza vnějšího prostředí podniku.
 • 3. kapitola: Nástroje strategického plánování a rámce - analýza portfolia v interní analýze 
  Každý student si vybere společnost, jednotlivě nebo ve skupinách, a ilustruje následující nástroje, které budou vysvětleny v prezentaci a diskutovány v lekci:
  Tyto nástroje budou prezentovány k provedení základní analýzy vybrané společnosti:
  -  Growth-Share (BCG) matrix
  -  Directional Policy (or Mc Kinsey) Matrix
  - Parental (Ashridge) Matrix
  Studenti si prostudují prezentaci. Budou přezkoumány nástroje, proběhne diskuze o jejich používání a integraci.
 • 4. kapitola: Nástroje strategického plánování a rámce - interní analýza
  Bude následovat stejná struktura jako u předchozích kapitol. Budou probrány pokročilejší nástroje jako:
  - Hodnotový řetězec: Analýza, jak procesy společnosti podporují strategii propozice hodnoty.
  - 3 generické strategie: Analýza 3 základních generických strategií: vedení nákladů, diferenciace nebo specializace. Diskuse o tom, zda jsou tyto analýzy platné v dnešním komplexním prostředí.
  - Životní cyklus: Analýza toho, jak by měla být strategie upravena s blížící se novou fází.
  - Ansoff matrix: Analýza kombinace analýzy portfolia a strategie geografické expanze.
  - 7-s: Analýza komplexnosti strategie začleněním dalších, dosud neuvážených, prvků: systémy, styl, struktura, společné vize a hodnoty atd.
 • 5. kapitola: Inovace strategického plánování
  Ke zvýšení strategické kreativity pro vývoj nových hodnotových propozicí pro zákazníky budou analyzovány nástroje Strategy. K vytvoření kompletního obchodního modelu ze vzniklé hodnotové propozice s nástroji Blue Ocean bude použit Canvas obchodní model. Na závěr bude vysvětlen model ASP jako nástroj k rozvoji, operacionalizaci a kontrole strategického obchodního modelu. Po teoretické analýze s analyzovanými nástroji bude následovat případová studie, aby se znalosti uvedly do praxe.
 • 6. kapitola: Proces strategického managementu. Souhrnný přehled a praxe
  Poslední kapitola bude přehled celého modulu, aby bylo dosaženo maximální úrovně integrace mezi těmito nástroji a strategickými fázemi řízení. Po závěrečné případové studii bude následovat závěrečná shrnující analýza a diskuse se studenty.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura: 
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context. UK: Cengage learning.
Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Cambridge: Harvard Business School Publishing Corporation.
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
McKiernan, P. (1997). Strategy past; Strategy futures. Long Range Planning, 30 (5), 790-798.
Porter, M. E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, 74 (6), 61–78.
Osterwalder, A., &  Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: Wiley & Sons.
Mintzberg, H. (1990). Strategy formation: Schools of thought. Perspectives on strategic management, 1968, 105-235.


 

 

Ke stažení

GBL_SP_Syllabus.pdf
PDF, 222,2 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.