Správní právo

Správní právo
Správní právo

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu: Správní právo
 • Lektor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Veřejná správa a správní práv
  Kapitola řeší otázku veřejné správy a její začlenění v rámci správy. Definuje také pojem „správní právo“.
 • 2. kapitola: Organizace veřejné správy
  Tato kapitola se především věnuje hierarchické struktuře veřejné správy České republiky, systému subjektů a vykonavatelů veřejné správy a zakotvení její organizace v příslušných zákonech.
 • 3. kapitola: Prameny správního práva
  Kapitola řeší otázku pramenů správního práva a jejich třídění, včetně otázky vnitřních předpisů.
 • 4. kapitola: Tvorba práva ve veřejné správ
  V této kapitole jsou řešeny otázky: normotvorné činnosti veřejné správy, legislativního procesu veřejné správy (včetně pravidel pro tuto činnost) a procesu vyhlašování právních předpisů ve veřejné správě (včetně pravidel pro vyhlašování právních předpisů a aktů EU).
 • 5. kapitola: Správní akt
  Kapitola se zabývá členěním správních aktů a jejich charakteristikou, náležitostmi a typy správních aktů, vadami správních aktů a individuálními služebními akty
 • 6. kapitola: Postupy při vydávání správních aktů
  V této kapitole jsou nejprve vysvětleny odlišnosti správního a soudního řízení. Dále pak se kapitola věnuje přezkumu správního řízení, správnímu uvážení, neurčitým právním pojmům, přezkumu správního uvážení a možnosti použití analogie ve správním právu.
 • 7. kapitola: Správní právo trestné
  V poslední kapitole jsou řešeny otázky: správních deliktů (včetně jejich členění), objektivních i subjektivních předpokladů k tomu, aby určité jednání mohlo být rozhodnutím správního úřadu kvalifikováno jako přestupek (tj. skutkové podstaty přestupku), pramenů přestupkového práva, sankcí, řízení o přestupcích, správních disciplinárních deliktů a správních pořádkových deliktů.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X.
HENDRICH, D. Správní věda - Teorie veřejné správy. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, ISBN 978-80-7357-458-1.
HENDRICH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.BECK, 2012, ISBN 978-80-7179-254-3.
HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010, ISBN 978-80-87212-55-4.
JANEČKOVÁ, E., HORÁLEK, V., ELIÁŠ, K. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-870-3.
MADARA, Z. a kol. Právnický slovník. Vydání čtvrté, zcela přepracované a doplněné. II. díl P -Ž. Praha: Panorama,1978.
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl - Obecná státověda. Praha: Linde Praha, a.s., 2003, ISBN 80-7201-141-3.
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-35-9.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Druhé aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2009, ISBN 987-7357-382-9.
SREBALOVÁ, M. Vývoj terminológie verejnej správy (s osobitým zretelom na pojem správny orgán) v súčasnosti. Správní právo č. 4, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006.
SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v ČR. LINDE, 2007, ISBN 80-7201-676-1.
ŠROMOVÁ, E. Správní řízení od A do Z. Olomouc: ANAG, 2012, ISBN 978-80-7263-696-9.
TAUBER, M. Přestupkové právo. LINDE, 2011, ISBN 978-80-7201-830-7.
VOPÁLKA, V. Řádné opravné prostředky. In: Hendrich, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.BECK, 2012.
ústavny zákon č. Ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky - úplne znenie zákon č. 135/2001Zb.
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. v platném znění - Ústava České republiky
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., v platném znění, Listina základních práv a svobod.
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním - trestní řád
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
zákon č. 248/1995 Sb., v platném znění.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
usnesení vlády č. 188/1998 Sb., v platném znění, Legislativní pravidla vlády. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup