100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Společenský styk, obchodní etiketa, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etiketa, diplomatický protokol
Společenský styk, obchodní etiketa, diplomatický protokol

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Společenský styk, obchodní etiketa diplomatický protokol

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte informace o tématech, která se běžně nepřednášejí. Jde o kombinaci poznatků ze společenského styku a obchodní etikety, ale i základní znalosti o diplomatickém protokolu a řádových dnech v ČR a SR. Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními zásadami společenského styku, aby se stali skutečnými „lvy/lvicemi“ salónů nejen v České republice, ale i zahraničí. Jedna kapitola je věnována problematice sladění osobního a firemního image. Dále budou studentům poskytnuty informace o obchodní etiketě ve vybraných státech na různých kontinentech. Za velmi přínosné považujeme zejména ty, které hovoří o zemích s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. V samostatné kapitole jsou představeny zásady jednání s VIP osobami, ať už z pohledu naší účasti na akci, kde se setkáme s VIP osobou či naopak, kdy VIP osobu přivítáme v naší organizaci. Ve studijním materiálu jsou uvedeny i užitečné informace z oblasti obchodní diplomacie. Nedílnou součástí jsou i poznatky, týkající se diplomatického protokolu. Na úplný závěr se dozvíte vše potřebné o řádových dnech v ČR a SR.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Společenský styk – základní pravidla a pojmy, seznámení, vizitky, etiketa jmen (oslovování, přehled používaných titulů), etiketa mluveného projevu (včetně pravidel správného telefonování), etiketa písemného projevu (s důrazem na e-mail)
Oblast 2 - Image – osobní image, firemní image, obsah činnosti marketingového oddělení
Oblast 3 - Oblečení na společenské akce (Dress Code) – zásady oblékání na společenské akce, pánské oblečení, dámské oblečení
Oblast 4 - Společenské akce – organizační přípravy, hlavní formy společenských podniků, zasedací pořádek, pravidla stolování
Oblast 5 - Osoby se statutem VIP – VIP osoby, jdeme na akci za účasti VIP, VIP bude naším hostem
Oblast 6Jednáme se zahraničními partnery – příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích
Oblast 7 - Obchodní diplomacie a diplomatický protokol – obchodní diplomacie, diplomatický protokol a jeho historický vývoj, hlavní subjekty, diplomatické styky, oficiální návštěvy, předávání vyznamenání v ČR a SR
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Představte pravidla správného telefonování a mailové korespondence ve Vaší organizaci. Jak jsou tato pravidla přijímána a dodržována v každodenní činnosti organizace?
2. Zhodnoťte současnou image Vaší organizace, kde vidíte prostor pro zlepšení? Máte jasně nastavenou a jednotnou „corporate identity“?
3. Organizuje Vaše organizace nějaké společenské akce? Jaké? Co se od nich očekává? Popište jejich přípravu, průběh i zhodnocení přínosu. Jaké změny či zlepšení navrhujete?
4. Sestavte „Manuál“ pro jednání s VIP hosty ve Vaší organizaci.
5. Jaké zásady máte v organizaci nastaveny pro jednání se zahraničními partnery?
6. Z vlastní zkušenosti uveďte poznatky z jednání s obchodními partnery ve vybraných zemích?
7. Do jaké míry a jakým způsobem využívá Vaše organizace služby státních orgánů působících v zahraničí (např. obchodní oddělení při velvyslanectví, Hospodářská komora, Kulturní centra, Czech Trade a Czech Invest resp. jejich obdoba pro SR apod.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4418-6. (Online ZDE)

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2790-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ASSERATE, Asfa-Wossen. Dobré mravy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-132-3.

FILIPOVÁ, Eva. V koutě štěstí nehledej: společenská pravidla jsou v módě. Praha: Ikar, 2012. ISBN 978-80-249-1911-9.

KOCOURKOVÁ, Jarmila. Etiketa na cesty, aneb, Jiný kraj, jiný mrav. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009. ISBN 978-80-87156-39-1.

SUJA, Stanislav. Základy etikety a protokolu: (úvod do společenské komunikace, chování veřejného činitele, uplatňování diplomatického, konzulárního i podnikatelského protokolu). Praha: Orego, 2013. ISBN 978-80-87528-16-7.

ŠPAČEK, Ladislav. Business etiketa a komunikace: [jak být úspěšným manažerem, politikem, realitním makléřem, finančním poradcem, úředníkem veřejné správy]. Praha: L. Špaček, 2013. ISBN 978-80-260-

4347-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro manažery. Praha: Mladá fronta, 2010. Malá kniha etikety. ISBN 978-80-204-2252-1.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha: Mladá fronta, 2010. Malá kniha etikety. ISBN 978-80-204-2253-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-5.

ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 978-80-86419-28-2.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.