Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu
Risk management pro veřejnou správu

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Risk management pro veřejnou správu
 • Lektor: Ing. Markéta Novotná
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Předmět je v rámci studia MBA zaměřen na seznámení se základními principy analýzy a řízení rizik, doporučenými postupy a metodami analýzy a řízení rizik a jejich aplikace v podmínkách veřejné správy včetně podmínek legislativy, konkrétními příklady z různých oblastí veřejné správy a specifickými podmínkami uplatnění metod. Součástí modulu je osvojení si základních kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a řízení rizik. Cílem předmětu je posílení kompetencí v oblasti veřejné správy a zvýšení kvality řízení a efektivity výkonnosti ve veřejné správě.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Úvod do analýzy a řízení rizik.
  Základní vymezení oblasti rizik, definice rizika, řízení rizik jako proces, rizikové faktory, hrozby/příležitosti, opatření k eliminaci hrozeb/využití příležitostí, řešitel rizika, vlastník rizika
 • 2. kapitola: Právní rámec - legislativa Evropské unie, legislativa ČR.
  Úvod do legislativy, Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, Metodická pomůcka k nastavení řídicí kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizikv orgánech státní správy
 • 3. kapitola: Procesy řízení rizik ve veřejné správě.
  Identifikace/rozpoznání rizik, Analýza/vyhodnocení rizika (kvalitativní metody, kvantitativní metody, katalog rizik, karta rizik, mapa rizik), Plánování opatření na eliminaci rizik (časový plán hlavních aktivit řízení rizik)
 • 4. kapitola: Implementace opatření.
  Typy opatření k eliminaci rizik – taktiky eliminace hrozeb/typy opatření k maximalizaci příležitostí – taktiky maximalizace využití příležitostí, monitoring rizik, metody komunikace a vykazování rizik v podmínkách veřejné správy
 • 5. kapitola: Organizace řízení rizik v podmínkách veřejné správy.
  Manažer rizik/koordinátor řízení rizik a jeho kompetence, úloha interního auditu, Metodická příručka pro výkon řídicí kontroly v orgánech veřejné správy a typy rizik
 • 6. kapitola: Standardy pro řízení rizik, možnosti aplikace vybraných metod.
  HazOp – Hazard and Operation Study, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - analýza možného výskytu a vlivu vad), Metoda FTA (Fault Tree Analysis – Analýza stromu poruchových stavů), M_o_R®(Management of Risks – Řízení rizik
 • 7. kapitola: Případové studie z oblasti řízení rizik ve veřejné správě, nástroje a informační systémy pro podporu řízení rizik.
  Příklady dobré praxe realizované v členských zemích EU, ČR. Informační systémy a IT nástroje.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období 2007–2013
Metodická pomůcka k nastavení řídicí kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy MF ČR
Smejkal, Vladimír; Rais, Karel: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, Praha 2003
Příručka řízení rizik pro řídicí orgány operačních programů (Prosinec 2006)
Pokyn č. CHJ6 – Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy, duben 2004
Pokyn č. CHJ3 – Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě
Pokyn č. CHJ10 – Metodická pomůcka k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídicí kontrola v rámci finančního řízení)
Pokyn č. CHJ17 – Metodická příručka pro výkon řídicí kontroly v orgánech veřejné správy
Metodická pomůcka k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídicí kontrola v rámci finančního řízení). (Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Management of Risk: Guidance for Practitioners– 3rd Edition, Office of Government Commerce, The Stationery Office (9 December 2010), ISBN-13: 9780113312740
Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition Office of Government Commerce, The Stationery Office (8 June 2009), ISBN-13: 9780113310593
Ochrana, František: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press, Praha 2001

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup