100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Profesní etika

Profesní etika
Profesní etika

Sylabus předmětu -  Profesní etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je přispět k utváření takových morálních a mravních kvalit osobnosti uchazeče, které by sloužily jako nedílná součást profesionálního i osobnostního profilu absolventa studijního oboru Management v bezpečnostní sféře. V prvé části tematického zaměření je kladen důraz na základní morální témata (problémy svědomí, svobody a autonomie osobnosti) a jejich interpretaci v dějinách i v současnosti evropského myšlení. Ve své druhé části uvádí kurz uchazeče do sociálních souvislostí morální volby, tj. do problematiky mravních norem, odpovědnosti a povinnosti, do vzájemných vztahů morálky a práva, do dilemat týkajících se podstaty spravedlnosti a morálních aspektů vztahu občana a státu. Tématika kulminuje vstupem na pole etických aspektů veřejné správy, právnických profesí a speciálně pak policejní etiky. Zvláštní pozornost je věnována některým projevům neetického chování a jednání na pracovišti (bossing, mobbing).

Celý kurz je koncipován tak, aby nepředkládal zájemci „hotové pravdy“, nýbrž aby motivoval k samostatnému přemýšlení, kladení otázek, pojmovému zmocňování se morálně i mravně exponovaných situací a hledání jejich řešení.

Po úspěšném absolvování předmětu by měli být absolventi schopni:

  • porozumět základním pojmům z oblasti profesní etiky
  • identifikovat a řešit klíčová témata a problémy z oblasti dějin i současnosti evropského etického myšlení
  • osvojené pojmy a způsoby řešení vhodně aplikovat v oblasti veřejné správy, práva
  • a bezpečnostních složek (zejména policie)
  • zvládat základní návyky odborné práce, zpracování odborného textu a jeho interpretace

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Výchozí pojmy: etika, morálka, mravnost. Předpoklady morálního diskursu.
Oblast 2 - Základní etická paradigmata v dějinách i současnosti evropského myšlení.
Oblast 3 - Morálka, mravnost, právo. Vztah legality a legitimity. Problém spravedlnosti.
Oblast 4 - Práce – zaměstnání - povolání. Východiska profesní etiky. Etické aspekty veřejné správy.
Oblast 5 - Etika v manažerské a právnické praxi. Policie a společnost. Etické aspekty policejní práce.
Oblast 6 - Kořeny a podoby neetického chování a jednání na pracovišti.rizik
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Profesně-etické aspekty činnosti Integrovaného záchranného systému
2. Právní a etické souvislosti užití donucovacích prostředků policistou
3. Manažerské rozhodování a problém svědomí
4. Ochrana osobních dat z pohledu právního a etického
5. Řešení morálních dilemat v kontextech firemní kultury
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3629-7. (Online ZDE)

ELICHOVÁ, Markéta. Sociální práce: aktuální otázky. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0080-4. (Online ZDE)

 

SOKOL, Jan. Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad, 2014. Moderní myšlení. ISBN 978-80-742-9223-1.(Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

DOLISTA, Josef. Profesní etika. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008. ISBN 978-80-86708-67-6.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.

JANOTOVÁ, Helena, Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-42-2.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9. 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.