100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Právo nekalé soutěže

Právo nekalé soutěže
Právo nekalé soutěže

Sylabus předmětu -  Právo nekalé soutěže

JUDr. Ph.Dr. Zdeňka Beranová, Ph.D. 
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními právními normami, které brání deformování pravidel hospodářské soutěže a označují jako právo nekalé soutěže. Předmět se snaží o objasnění problematiky v širších souvislostech (trestně-právní odpovědnost, náhrada újmy, možnosti obrany, ochrana spotřebitele). Cílem předmětu je pochopit spojitost problematiky práva proti nekalé soutěži s průmyslověprávními otázkami je vidět v rozboru jednotlivých skutkových podstat (např. obchodní jméno, údaj o provenienci, označení původu, atd.) ve prospěch práce manažera či obchodníka.

Po absolvování budete ovládat principy nekalo-soutěžního jednání v rámci obchodu, jejich dopad na soutěžitele mezi sebou a zároveň spotřebitele. 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vymezení základních pojmů hospodářské soutěže a nekalé soutěže  
Oblast 2 - Generální klauzule
Oblast 3 - Nekalé obchodní praktiky
Oblast 4 - Skutkové podstaty nekalé soutěže (např. klamavá reklama, parazitování, dotěrné obtěžování)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Generální klauzule nekalé soutěže dle Občanského zákoníku
2. Nekalé soutěžní praktiky
3. Jednotlivé skutkové podstaty nekalostního jednání a jejich rozbor ( např. klamavá reklama, klamavé označení zboží, podplácení, zlehčování, porušování obchodního tajemství, atd.)
4. Prostředky ochrany proti nekalé soutěži
5. Srovnání problematiky v rámci EU ( obchod se zahraničím, dovoz, vývoz)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. Praha: Grada, 2014. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5165-8. (Online ZDE)

SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5280-8. (Online ZDE)

Úvod do studia práva (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.

ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
zejm. www.profipravo.cz, www.justice.cz judikatura

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.