100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
 • Lektor: Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Prakticky orientovaná seminární práce

Cíl předmětu: Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobů alternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborative law.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Pojem, předmět a prameny práva mezinárodního obchodu
  Úvodní kapitola bude věnována vymezení předmětu práva mezinárodního obchodu a systematizaci různých typů pramenů práva mezinárodního obchodu. Pozornost bude zaměřena zejména na nestátní prostředky úpravy těchto vztahů vytvořené v rámci mezinárodní obchodní praxe a užívané k jejich regulaci.
 • 2. kapitola: Závazkové právní poměry s mezinárodním prvkem
  Pozornost bude věnována zejména kolizní úpravě závazků s mezinárodním prvkem. Závazkové právní vztahy jsou založeny na smluvní autonomii, jejímž výrazem v mezinárodním právu soukromém je v rámci kolizní úpravy volba práva. Kromě volby práva bude výklad soustředěn rovněž na defaultní kolizní pravidla pro různé typy závazků aplikované v případě absence volby práva.
 • 3. kapitola: Mezinárodní kupní smlouva a její právní úprava (ZMPS, CISG, CESL)
  Mezinárodní kupní smlouva patří v mezinárodním obchodním styku k nejvýznamnějšímu smluvnímu typu. V této kapitole se budeme zabývat jak relevantními přímými normami, tak i kolizní úpravou kupní smlouvy s mezinárodním prvkem ve vnitrostátních, unijních i mezinárodních pramenech práva.
 • 4. kapitola: Rozhodování sporů s mezinárodním prvkem v soudním řízení a otázky uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí
  Založení pravomoci soudů určitého státu projednat a rozhodnout soukromoprávní spor s mezinárodním prvkem vychází z příslušných jurisdikčních pravidel, která budou vyložena v rámci této kapitoly. Z pohledu mezinárodní obchodní praxe je však velmi klíčová i následná realizace obsahu vydaného soudního rozhodnutí. Pozornost bude proto věnována rovněž úpravě uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí.
 • 5. kapitola: Alternativní řešení sporů s důrazem na mediaci, collaborative law a med-arb
  V současné době existuje již celá řada způsobů, kterými lze spory z mezinárodního obchodního styku řešit mimo soudní síň. Pozornost bude věnována zejména mediaci. Tato v poslední době často diskutovaná metoda ADR (Alternative Dispute Resolution)je kromě rozhodčího řízení jedinou metodou mimosoudního řešení sporů, která je upravena samostatným zákonem.
 • 6. kapitola: Rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem
  V rozhodčím řízení jsou spory z mezinárodního obchodního styku dnes řešeny stále častěji. V rámci této kapitoly bude pozornost soustředěna na klíčové otázky mezinárodní arbitráže: arbitrabilitu sporu, právo rozhodné pro rozhodčí doložku, právo rozhodné pro meritum sporu.
 • 7. kapitola: Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
  Obdobně jako v případě cizích soudních rozhodnutí, i v případě cizích rozhodčích nálezů je pro praxi mezinárodního obchodu klíčová otázka jejich uznání a výkonu. Pozornost bude věnována zejména nejvýznamnějšímu mezinárodnímu pramenu práva upravujícímu otázku uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, Newyorkské Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav et al. Právo mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-108-3.
Pauknerová, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. WKCR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.
Rozehnalová, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7478-004-2
Bříza, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7179 606-0.
Rozehnalová, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, 2010, ISBN 978-80-210- 5240-6.

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.