Právo EU

Právo EU
Právo EU

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

  • Název předmětu: Právo EU
  • Lektor: PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová, Mgr. Ing. Josef Macas
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – Vypracování eseje v rozsahu 6 stran, výběrem z těchto 3 témat : a) Směrnice a nařízení EU, b) Implementace směrnic Rady a Komise do národního práva, c) Unijní občanství, jeho problematika, význam

Cíl předmětu: Cílem předmětu je získat přehled a pochopit základní principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Student by měl pochopit princip práva EU jako takového, jak funguje evropský legislativní systém


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Vývojová stadia evropské integrace - 1) První pokusy o integraci (před 1952), 2) Komunitární Evropa (1952 - 1992), 3) Komunitárně – unijní Evropa (1992 - 2009), 4) Unijní Evropa (2009). Maastrichtská a Lisabonská smlouva.
  • 2. kapitola: Členství v EU. Jaké jsou podmínky pro vznik, pozastavení, zánik členství v EU. Jaký je obsah obsahem členství, jaká jsou práva a povinnosti stran. Struktura práv a povinností členských států .
  • 3. kapitola: Základní principy práva EU, systematika pramenů práva EU. Princip posílené spolupráce. Princip loajality. Princip subsidiarity. Princip proporcionality.
  • 4. kapitola: Primární právo (a prameny práva rovnocenné primárnímu právu), co tvoří soustava mnohostranných mezinárodních smluv. Smlouvy právotvorné – partikulární dle teorie mezin. práva). Co je považováno za „ústavní právo“, „základní ústavní chartu“, jíž jsou podřízeny ostatní prameny evropského práva jeho význam a vnitrostátní účinky
  • 5. kapitola: Směrnice a nařízení EU. Zásada přímého účinku (bezprostřední vnitrostátní účinek).Tzv. nepřímý účinek směrnic. Vztah nepřímého a přímého účinku. Odlišení od nařízení EU.
  • 6. kapitola: Judikatura soudního dvora EU jako pramenu práva, zejm. těch rozhodnutí, která vyplňují mezery v evr. právu, - např. COSTA V. ENEL (6/64), VAN GEND EN LOOS (26/62). legislativní proces v EU
  • 7. kapitola: Složení Evropské rady - její fungování, pravomoci. Rada EU - její fungování, pravomoci. Evropská komise - její fungování, pravomoci. Evropský parlament - jeho fungování, pravomoci.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Fiala, P. a kol.: Evropská unie, CDK, Brno, 2009
Tichý, L. a kol.: Evropské právo, 4. vydání, C.H.Beck, Praha, 2009
Týč, V.: Základy práva EU pro ekonomy, 6. vydání, Linde, Praha, 2009.
Had, M.: Urban L.: Evropská společenství, 2.vydání, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007
Humulak, O.: Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky, Leges, 2010
Artis M., Nixson F.: The Economics of the European Union, Policy and Analysis, 3. vyd., Oxford University Press, Oxford 2003
internetové stránky: zejm. www.euroskop.cz, www.juristic.cz, www.europa.eu.int

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup