Personální management pro právníky

Personální management pro právníky
Personální management pro právníky

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

  • Název předmětu: Personální management pro právníky
  • Lektor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Zákonitost vzniku personálního managementu
    Kapitola zdůrazňuje zákonitosti vzniku personálního managementu a odkazuje na vývoj zákonodárství v jednotlivých časových úsecích rozvoje výroby, včetně vztahů při nich vznikajících.
  • 2. kapitola: Personální management
    Kapitola se nejprve soustřeďuje na právní pojetí a následné vysvětlení pojmu „personál“, zohledňuje také odlišné přístupy k vnímání tohoto pojmu. Naznačuje také možnosti dalšího možného vývoje personálního managementu, včetně jeho právní úpravy. Věnuje se rovněž otázce: „Kdo personální management vlastně realizuje?“, s odkazem na platnou právní úpravu.
  • 3. kapitola: Získávání a výběr pracovníků
    Kapitola zdůrazňuje význam náborového procesu jako jednu z důležitých úloh personálního managementu. Podrobně se věnuje jeho oběma složkám - získávání a výběru, nezapomíná věnovat se také platné právní úpravě této oblasti.
  • 4. kapitola: Motivace a pracovní chování
    Kapitola řeší otázku: „Čím je lidské chování vyvoláváno, řízeno, usměrňováno a také udržováno? „ Věnuje se rovněž vybraným teoretickým přístupům k motivaci lidí v pracovním procesu a nezapomíná také na právní možnosti této motivace.
  • 5. kapitola: Hodnocení personálu
    Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „hodnocení“, zamýšlí se nad samotnými důvody provádění hodnocení, věnuje se subjektům provádějícím hodnocení a vysvětluje vybrané metody hodnocení, vše v duchu platné právní úpravy.
  • 6. kapitola: Odměňování personálu
    Hlavní pozornost této kapitoly je nasměrována na otázky: odměňování, mzdové spravedlnosti, stanovení základní mzdy, diferenciace mzdových forem, podílu na hospodářských výsledcích, odměňování vedoucích zaměstnanců a podnikovým a sociálním dávkám. Otázce odměňování zaměstnanců, jako základnímu principu pracovního práva, je věnována zvláštní pozornost také z pohledu stávající právní úpravy.
  • 7. kapitola: Rozvoj personálu
    Kapitola řeší personální rozvoj a jeho důvody a hlavně se věnuje jednotlivým okruhům personálního rozvoje (fáze adaptačního procesu, podnikové doškolování, průběh a budování kariéry). Usiluje rovněž o právní ukotvení této důležité oblasti personálního managementu.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
ADAIR, J. Leadership - Učte se od velkých vůdců, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1256-X.
BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?. Alfa, 2010, ISBN 978-80-87197-35-6.
BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978
BEZOUŠKA, P., IVANKO, G. -80-7400-405-6. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praktická právnická příručka. Praha: Linde Praha, a.s., 2010, ISBN 928
ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SC -80-7201-795-9. HMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1.
HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-352-2.
KAŇOVÁ, I. Soufflearning - Nová perspektiva profesního vzdělávání. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVICE, 2013, I
KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení - organizace. SBN 978-80-87306-12-3. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2005, ISBN 80
KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. -86131-57-2. Strategické řízení. Druhé vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-453-8.
KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. GRADA Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2497- 3
KOTLER, P., KELLER, K. . Marketing management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2013, ISBN 978-80- 247
LUKAS, J., SMOLÍK. J. -4150-5. Psychologie vůdcovství, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2139-9.
MAKOVSKÝ, P. Analýza nabídky manažerského vzdělávání v České republice. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVICE
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie , 2013, ISBN 978-80-87306-12-3. . Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1349-6.
MUŽÍK, J. Evropská unie a podpora dalšího profesního vzdělávání. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha:
MUŽÍK, J. Mýty, polopravdy a nepravdy kolem vzdělávání a dalšího Česká andragogická společnost, 2010, ISBN 978 vzdělávání. -80-87306- Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVI
NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování CE, 2013, ISBN 978-80-87306-12-3. . Praha: ACADEMIA, 1996, ISBN 80-200-0592-7.
NEŠČASOVÁ, L. Zákoník práce 2014 v praxi. Komplexní průvodce s řešením problémů. Čtvrté vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, ISBN 978
PAPAZOGLOU, M. P.; RIBBERS, P.; TSALGATIDOU, A. Int -80-247-5124-5.egrated value chains and their implications from a business and technology standpoint
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. . Decision Support Systems, 2000. Vol. 29, č. 4, ISSN 0167 Druhé přepracované vydání. Praha: -9236. Management Press, 2002, ISBN 80
PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. -7261-059-7. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2012, ISBN 978-80-247-3960-1.
URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2013, ISBN 978-80-905247-4-3.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3058-5.
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění.
Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, aktuálne znenie.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup