100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Organization & Process Management

Organization & Process Management
Organization & Process Management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Organization & Process Management

Bc. Alvaro Aznar, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:

  • Na tomto modulu se studenti budou učit a analyzovat, jak propojit organizační, procesní a strategický management a jak si mezi všemi vytvořit integrovaný systém. 
  • Budou analyzovány hlavní klasické a inovační organizační formy, aby si studenti mohli vybrat nejlepší variantu pro každou společnost v závislosti na kontextu, fázi společnosti a její strategii.
  • Bude upřesněn proces zavádění systému řízení organizace a procesů.  Pro posílení procesu učení budou použity jasné kroky a případové studie.
  • Tento modul zdůrazňuje vzájemnou závislost strategického plánování a organizačních forem a procesů a poskytuje studentům jasné kroky k integraci představy strategie s její operacionalizací organizačních forem a procesů.
  • Předmět bude integrovat své akademické a praktické cíle, které dají studentům akademické znalosti i jasné kroky a postupy, aby uvedly obsah v praxi v jejich stávajících nebo budoucích společnostech.

Obsah předmětu:
Tento modul zahrnuje hlavní organizační formy: funkční, divizní a maticové, vyvinuté v průmyslové éře a další nové organizační formy, jako je cluster, net a platform. Poté, co budou analyzovány různé organizační formy, se zaměříme na to, jak operacionalizovat strategii a organizační návrh ve struktuře procesu při studiu praktik obchodního procesu. Podrobná praxe a cvičení budou následovat po teoretické analýze.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Organizační kompromisy a výzvy
Modul začíná analýzou hlavních organizačních kompromisů: úroveň systematizace, internalizace vs. externalizace a centralizace vs. decentralizace. Tyto alternativy budou analyzovány pomocí klasické odborné literatury a skutečné praxe v podnikání. K prohloubení analýzy toho, jak by měly být tyto alternativy propojeny se strategickými výzvami společnosti, budou použity články a případové studie.
Oblast 2 - Organizační formy - klasické struktury
Tato kapitola začíná analýzou kritérií pro výběr mezi různými organizačními formami. Jakmile budou tato kritéria stanovena, zaměříme pozornost na vysvětlení organizačních forem vytvořených za industriální éry: funkční, divizní a maticové. Kapitola zahrnuje četbu, slidy a případovou studii.
Oblast 3 - Organizační formy - inovační struktury
V této kapitole budeme vysvětlovat a analyzovat inovační organizační formy, které byly vytvořeny v posledních desetiletích: cluster, net a platform. Kapitola zahrnuje četbu, slidy a případovou studii.
Oblast 4 - Procesní management
V této kapitole budeme analyzovat, jak propojit strategii a organizační formu společnosti s přístupem procesního managementu, abychom operacionalizovali kompromisy společnosti. Bude probrána metoda krok za krokem a uvedena do praxe na případové studii procesního managementu.
Oblast 5 - Management změny
Poté, co analyzujeme různé organizační formy a základy procesního řízení, budeme probírat, jak implementovat organizační transformaci. Budeme definovat kroky, které musí být dodržovány, včetně praktických návrhů založených na praxi. Tato kapitola obsahuje analýzu slidů a případovou studii.
Oblast 6 -  Integrace strategického, organizačního a procesního managementu
V poslední kapitole budeme integrovat organizační formy s procesním managementem, a to pomocí matice dva na dva, kde management určí, kdo dělá co v organizaci. Tato matice organizačního a procesního managementu bude propojena i se strategií firmy, aby byl utvořen ucelený a integrovaný systém řízení. Bude provedena závěrečná případová studie s klíčovými poznatky modulu.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Hammer, M., & Champy, J. (2006). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: Harper Business. 
Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
Perez, C. (2010). Technological revolutions and aradigms. Cambridge Journal of Economics, 34 (1), 185-202.
Stanford, N. (2015). Guide to Organization Design: Creating high-performing and adaptable enterprises. London: The economist.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.