Obchodní právo

Obchodní právo
Obchodní právo

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management obchodu)

  • Název předmětu: Obchodní právo
  • Lektor: PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová a Mgr.Ing.Josef Macas
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – Vypracování eseje v rozsahu 6- 8 stran, výběrem z těchto 4 témat : a) Obchodní- závazkové vztahy s důrazem na zvláštní ustanovení (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní apod.) b) Obchodní společnosti a družstvo, založení, vznik a přeměna (zaměřit se na jednu společnost) c) Zrušení a zánik společnosti, prohlášení konkursu, likvidace společnosti d) Rozhodčí řízení a jeho použití v praxi

Cíl předmětu: Cílem předmětu je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku, prameny českého obchodního práva a mezinárodního práva.
  • 2. kapitola: Podnikání, podnikatel, podnik, jednání podnikatelů, obchodní firma, obchodní rejstřík.
  • 3. kapitola: Hospodářská soutěž, soutěžní právo, nekalá soutěž, kartelové právo.
  • 4. kapitola: Obchodní společnosti, charakteristika, založení, vznik, druhy společností, orgány, zrušení a zánik. Mezinárodní obchodní společnosti.
  • 5. kapitola: Konkurz, charakteristika, konkurzní podstata, jednotlivé fáze konkurzního řízení, Likvidace společnosti.
  • 6. kapitola: Obchodní závazkové vztahy, vznik, subjekty, předmět a obsah závazkových vztahů, uzavírání obchodních smluv, změny závazků v subjektech, v obsahu, zástavní právo v obchodních vztazích, ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta, odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady.
  • 7. kapitola: Zákon o obchodních korporacích.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, 13.vydání, C.H.Beck, ISBN: 9788074003547
Kovařík Z.: Zákon směnečný a šekový, 5.vydání, C.H.Beck, ISBN: 9788074003851
Pelikán R.: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, Leges, ISBN: 9788087212318

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup